Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HAKİKATE ERDİRİCİ ŞİİR YÂHÛD ŞİİR’LE TEFEKKÜR
Ahmet ŞAHİN
29 Aralık 2010

HAKİKATE ERDİRİCİ ŞİİR YÂHÛD ŞİİR'LE TEFEKKÜR

 

 

 

 

Ahmet ŞAHİN

sahinahmed@mynet.com

 

Şiir nedir?.. Alt alta sıralanmış basit mısralar topluluğu mu, yoksa iç ve dış mimârî'siyle âhenkli bütünlük teşkil eden; mısra, beyit, dörtlük… ilâ âhir ölçülü veya ölçüsüz kalıplarla örülü, sözlü veya yazılı olarak ifâde ediliş şekil ve husûsiyetleriyle, şâirin rûh dünyasının bir aksi sadâsı mıdır?.. Elbette şiir, basit mısralar topluluğu olamaz. Biz burada herhangi bir edebî bilgi tarzında şiir târifi yapacak değiliz. İnsanın “şiirle tefekkür etme” ihtiyâcı ve münâsebeti üzerinde duracağız. Böylece kelimelerin sıralanışındaki mânâlı insicâm ile; kelâmın tılsımlı kudretinin insan üzerinde bıraktığı sırrın kalıcı tesîrini ifâde etmeye çalışacağız.

İşe önce sözden başlayalım…Söz, insan hissiyâtının ve muhayyilesinin sırlarla kaplı kâinâtı… Söz,  bir anlık vecd ile iç âlemden dış âleme akseden haykırış…Şiir, ezel ve ebed arasını kucaklayıcı derûnî bir haykırışla meydan yerine atılıştır. Şiirin nazargâhı şâirin kalbidir. On'da his kâinâtı'nın bir takım gizli şifreleri mevcuttur. Zâten her insan başlı başına keşfedilmek ihtiyâcında olan bir kâinât'tır. O da bu keşfediş ve keşfedilişte hiçbir şekilde başı boş bırakılmış değildir. Bütün yaratılmışlar gibi insan da bütün mevcûdâtın Hâlık-ı Allahü Teâlâ (Celle Celâlühü) tarafından çepeçevre kuşatılmıştır. Bize göre hakikî şiir; rûh aynasından kalbin his fezâsına Rabbânî bir yönelişle hak ve “hakikate vâsıl edici” söyleyişi kuşanan “selîm aklın”; yüce Allah'ın (Azze ve Celle) bir lûtuf ve ihsânı olarak insan idrâkinin ilhâm kaynaklı cevherinden süzülerek damlayan güzellikler destânıdır.

Tefekkür; Malikk'ül Mülk olan Allahü Teâlâ'nın (Celle Celâlühü) varlığını peşinen (dille ikrar, kalben tasdik) kabûl, imân ve  idrâk ile O'nun hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir şeyle sınırlı tutulamayan azamet sahibi bir kudret olduğu ve yaratmış bulunduğu varlıklar arasındaki münasebetlerden, bunların meydana geliş biçimlerinden (aynîlik-gayrîlik ve zıtlık; var etmek-yok etmek..ilâ âhir) eşyânın hilkatine dâir bin-bir çeşit şekil  tarzından yola çıkarak; yine “selîm aklın” rehberliğinde “mutlak hakikate” varmak işidir. Bu bakımdan, umûmî kabule göre şiir, “hakikate erdirici” bir vasıf taşımalıdır. “Hakikate erdirici” vasıf taşımayan şiirin tefekkür zemini sakattır. Zîra, hangi dilde yazılmış olursa olsun; dil hâkimiyeti, san'at telâkkisi, şu, bu, ne olursa olsun; şiir bizi “mutlak hakikat”e götürmeli, hak ve hakikati soluklandırmalıdır. Zarf ve mazrûf mes'elesinde olduğu gibi eser, müessirinin “alâmet-i fârika”sını taşır. Bu sebeple, bilinen “kelâm-ı kibâr” hassâmızın değişmez kıstasıdır: “Kirli ve pis borudan sâf, temiz ve berrak suyun geldiği hiçbir zaman vâki olmamıştır.”

Milletimiz, Müslümanlığı kabul ettiği ve İslâm kültür dâiresi içerisine girdiği ilk günkü gibi sâfiyâneliğini hep muhâfaza etmiştir. Belkide cihân tarihinde eşine asla rastlanılmayacak çapta ve zenginlikte “İslâmî Türk Edebiyatı” gibi müstesnâ bir “edebiyat” husûle getirmiştir. Bunda, İslâm Dini'nin temel inanç esâsları olan hadis, kelâm, fıkıh… gibi naklî ve aklî ilimler, dinî ve tasavvufî eğitim merkezi medreseler ile bunların her birinin güneş mesâbesi'ndeki âlimleri'nin payı büyük olmuştur. Sonraki asırlarda ve bilhassa Selçuklular ve Osmanlılar zamanında milletimiz Hazreti Resûl, Nebî ve Peygamber'e nisbet edilen mübârek adları diğer mühim eserlerin yanısıra; (Hamzanâmeler, Hazreti Ali Cenkleri, Battalnâme, Saltuknâme, Danişmendnâme, Dedekorkud Hikâyeleri; Yusuf Has Hacib, Ahmed Edib, Hoca Ahmed Yesevî, Hazreti Mevlânâ, Yunus Emre, Ali Şir Nevâî, Molla Câmî, Fuzûlî, Bâkî, Necâtî, Nâbî, Şeyh Galib gibi büyük şâirlerin şiirleri başta olmak üzere; Gazavetnâmeler, Kıssasü'l Enbiyâlar, Muhammediyyeler ve Ahmediyyeler, Mirâciyyeler…ilâ âhir) bütün Türk muhitlerinde bilhassa coşkuyla okunan, terennüm edilen Süleyman Çelebi'nin yazdığı nûrlu Mevlid-i Şerîf'den duymuş ve öğrenmiştir. Böylece asırlar içerisinde hiçbir millet'te olmayan Allah, aşkı, peygamber sevgisi ve muhâbbeti milletimizin gönlüne işlemiş, o'nunla terbiye olmuş, ahlâkını daha da güzelleştirmiştir.

 

            İşte bu muazzam deryâ-dil edebiyatın vücûda getirmiş olduğu “hakikate erdirici şiir”den bazı misâller:

 

 İlk olarak Tasavvuf Sarayı'nın Şah-ı Nakşi Bend-î (Kuddise Sırrıh) Hazretleri'nin muhtelif sohbetlerinde buyurdukları beyitlerle mevzuû'muza giriş yapacak olursak:

           

Gerçi yoğuz… bu yok'da hiç kem yok;

Yok için bizde hiç bir gam da yok…[1]

 

Bu “âlemin ötesi”ni, “varlık-yokluk” aynasından “kalp gözü”yle gösteren bu beyit, aynı zamanda sırlar âleminin perdelerinin aralanışına da bir misâldir.

 

Yine bu inceler incesi çileli ve mübârek yolculuğa çıkanlar için ikâz mâhiyetinde buyurdukları:

 

Kurtulursan engellerden, sıyrılırsın perdelerden

Sen de olursun o vakit, kurtuluşa erenlerden([2])

 

beytinde; kurtuluşa ermenin yolunun mürîd için çok tehlikeli, çetin ve çileli engellerden geçip, perdelerden sıyrılmaya bağlı olduğu ihtâr edilmekle beraber; hakikate nasıl vâsıl olunabilineceğinin de yolu gösterilmiştir.

 

            İşte, o büyük “mânâ âlemi”nin gönüller Sultânı'nın şiir ve tefekkür veçhesi içe ve dışa bakışıyla şâheserler şâheseri mükemmelliğin zirvesinden beyân buyurdukları altın taçlı bir beyit daha:

 

Seven sevdi(ce)ğine, dost, dostuna kavuşur

Bütün âlemde, bundan daha güzel ne olur?([3])

           

Evet, “âlemde bundan daha güzel ne olur?”… Burada, mecâzlarla ifâde edilmiş olan beyit'te; “bütün âlemdeki” bu karşılıklı muazzam cünbüş, hareketlilik ve güzellik, Cenabı Hakk'ın (Celle Celalühü) nûrunun ilâhî tecellisinden doğan sevgi, aşk ve muhabbet helecânı çerçevesinde, insanın Allahü Teâlâ'ya (Azze ve Celle) şükrân hisleriyle kavuşmak arzu, istek ve iştiyâkının hâl dili'yle aksettirilişini görmekteyiz.

 

            Hazreti Mevlânâ'nın:

           

Takdîr-i İlâhî'yi bilmez, kul eder tedbîr

Meşhûr meseldir bu, tedbîrî bozar takdîr.[4]

           

buyurdukları bu beyit'te ise; kulun umûmiyetle Allah'ın (Azze ve Celle) irâdesi olan “İlâhî Takdîri” idrâk edemediğini; buna karşılık kendince aldığı tedbîre güvenmek hatasına düştüğünü; halbuki “takdîrin tedbîri bozan” bilinen meşhûr hikâye olduğu bir hâkikat olarak lisân-ı hâl ile ifâde edilmiştir.   

 

Süleymân Celebi Hazretleri'nin:

           

Cümle âlem yoğ iken Ol var idi

Yaradılmışdan ganî Cebbâr idi[5]

 

beytinde; Allah'ın (Celle Celâlühü) ezellîğinin ve ebedîliliğinin Süleyman Çelebi'ye has bir güzellikle tebârüz ettirilişi görülmektedir.

 

Aynı güzellikte ki:

 

Bir gez “ol” dimek ile oldı cihân

Olma dirse girü  yok olur hemân[6]

beytinde de; her an, her şeyi var eden, bildiren ve olduranın Cenab-ı Hakk'ın (Azze ve Celle) kendisi olduğunun şiir diliyle mükemmel bir şekilde söylenilmişidir.  

 

 Fuzûlî'nin:

 

Işk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak[7]

 

(Âlemde her ne var ise aşk imiş.

İlim ancak bir dedikodu (dan ibaret) imiş.)

 

beytinde; âlemin aşkla var olduğunun ve her an bitmez bir aşk vuslatının (kavuşmanın) devam edip gittiğinin ve kıyâmete kadar da bu hâlin devâm edeceğinin güzel bir tespiti yapılmıştır.

 

Bir başka Şâir'in:

 

Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin

Çeşm-î âşıktan dönüp sonra temâşa eyledin[8]                                               

 

                                               (Lâedri)

beytinde ise; “Allahü Teâlâ'nın (Azze ve Celle) kendi güzelliğini ilkin güzeller biçiminde halk eylediğini, sonra da o güzelliği aşıkların gözüyle dönüp seyreylediğini” yokluk aynasının bir tezahürü olarak sırlar âleminin tecellileri şeklinde dillendirilişini görmekteyiz.

 

Yunus Emre Hazretleri'nin:

Evvel benem âhır benem canlara can olan benem

Azup yolda kalmışlara hâzır meded iren benem[9]

 

beytinde; başlangıcı ve sonu olmayan Allahü Teâlâ'nın (Celle Celâlühü) her şeye kaâdîr olduğunun ve O'nun kudretinin her şeyi kuşatmış bulunduğunun güzel bir şekilde ifâde edilişine şahit olmaktayız.

           

Şeyh Galib'in:

           

Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen[10]

 

beytinde; âlemin özü olan insanın kendi zatına hoşça bakması lâzım geldiğini, zîra o'nun varlıkların göz bebeği olduğuna işâret edilmiştir.  

 

Aynı şekilde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin:

           

Cihânda kendini bil hamid ol dahi mahmud

Ki zübde-i dü cihânsın nihâyet-i maksûd[11]

 

beytinde; bu dünyada kendini bilen, şükreden insanın övülmeye değer varlık olarak, her iki cihânın göz bebeği olmak bahtiyarlığına erebileceği husûsu dile getirilmiştir.

 

            Mehmed Âkif'in “Fazilet”  adlı:

           

Ne irfândır veren ahlâka yükseklik, ne vicdândır;

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.[12]

 

beytinde; insan için her işin temelinin “Allah (Azze ve Celle)  korkusu”yla alâkalı olduğu ve tek başına “irfân”, “vicdân” ve “fazilet” gibi  kavramların mükemmellik için yeterli olmadığı husûsuna dikkat çekilmiştir. 

 

Necip Fazıl'ın “Aşk” adlı:

           

Rabbim, Rabbim, bu işin bildim neymiş Türkçesi;

Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi…[13]

 

beytinde; Allah'a (Celle Celalühü)  ermenin yolunun önce yakıcı bir ateşten geçtiğinin, sonra da bu ateşin gül bahçesine dönüştüğünün tasavvufî zâviyeden güzel bir izâhı yapılmıştır.

 

Arif Nihad Asya'nın“Tesbih” başlıklı:

           

Önümüzden geçer, gider…

Bir siyah tesbih geceler;

Bu tesbihi bir çeken var.[14]

 

şiirinde ise, geceler siyah “tesbih” tanelerine benzetilmiştir. Hayatımızın tıpkı bu tesbih taneleri gibi geçip gittiğine ve bu devrânı döndüren ulu bir kudretin Allah'ü Teâlâ'nın (Celle Celâlühü) varlığına  işâret edilmiştir.   

            Demek ki, şiir ile tefekküre çıkmak öncelikle sağlam bir imân, ihlâs ve inanç; büyük bir mahâret, cesâret ve fedâkârlık işidir. Her şeyde olduğu gibi şiir söylemek, yazmak da Allah'ın (Celle Celalühü) rızâsı için olmalı ve şâir de bunun için güzel niyet kurmalıdır.

Hulâsa olarak deriz ki; şiir, insanı “hakikate erdirici” bir vasıf taşımalıdır ki, şâir de bu gök kubbe'de hoş bir sâdâ bırakmış ve Rabbi'ne (Azze ve Celle)  karşı vâzifesini hakkıyla yapabilmiş olsun.
 


[1]  Ekrem Sağıroğlu, Şah-ı Nakşi Bend Muhammed Bahaeddin Buhârî Hayatı, Sözleri, Halifeleri, Yasin Yayınları 1.Baskı, İstanbul-2001, s.256.

[2] Hâce Ahmed b.İbrahim b. Allân es-Sıddıkî El-Mâlikî; Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahü Sırrahu) Sohbetlerinden Bir Güldeste Tasavvuf Klasikleri, Semerkand  Basım Yayın Dağıtım San.Tic.Ltd.Şti. 9.Baskı, İstanbul-2009 s. 96.

[3] Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahü Sırrahu), A.g.e. s.135

[4] Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Tecüme: Ahmed Avni Konuk, (Hazırlayan Dr.Selçuk Eraydın), İz   Yayıncılık İstanbul-  2001, s. 147.

[5] Prof.Dr.Abdülkadir Karahan, Türk Kültürü ve Edebiyatı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları,  İstanbul-1998, s.52

[6] Abdülkadir Karahan A.g.e. s.53

[7] Prof.Dr.Ali Nihad Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, 4. Baskı, Akçağ Yayınları/235,  İstanbul-2005 s.51.

[8] Abdülkadir Karahan, A.g.e., s. 224

[9]  Prof.Dr. Faruk K. Timurtaş, Yunus Emre Dîvânı, Babali Kültür Yayıncılığı, İstanbul-2006, s.120

[10]Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları,Dergâh yayınları, İkinci Baskı, İstanbul-1998, (Beyt: Şeyh Galib) s.102

[11] Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetnâme, (Günümüz Türkçesine Çeviren: Abdullah Aydın), Seda Yayınları, İstanbul- 2004, s.593

[12]  Mehmed Âkif Ersoy, Safahat (Hazırlayan M.Ertuğrul Düzdağ), Çağrı yayınları, M.E.B. 100 Temel Eser, Üçüncü Baskı,İstanbul- 2006, s.284

[13] Necip Fazıl Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, 64. Baskı İstanbul-2008, s.51

[14] Arif Nihâd Asya, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ötüken Yayınevi,  İstanbul-1977, s.4

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)