Semazen Akademik sayfalar hakkında düşünceleriniz?
İdare eder, Güzel, Daha güzel olabilir, Çok güzel, Çok Kötü
REKLAM ALANI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI BİBLİYOGRAFYASI
Hatice AYNUR
20 Ocak 2010

ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI BİBLİYOGRAFYASI

Hatice AYNUR

Abdülbaki Gölpınarlı'nın Yayınlanmış Eserleri, Yayınlanmamış Eserleri ve Hakkında Yayımlananlar olarak üç başlık altında toplanan bibliyografyasını hazırlarken dikkatimizi çeken bazı noktalara burada değinmek istiyoruz  . Abdülbaki Bey yazı hayatına Ocak 1925 yılında Tedrisat Mecmuası' nda yayımladığı “İmtihan: monolog” adlı yazısıyla atılmıştır. 1976 yılında kendisiyle yapılan bir mülakatta ilk kitabının Müsahabat-ı Ahlakiye olduğunu ve okullarda ders kitabı olarak kullanıldığından söz etmektedir. Bu kitabın hangi yılda basıldığı bulunmamakla birlikte eldeki verilerin 1926 ya da 1927 yılında basılmış olabileceği anlaşılmaktadır. 1927-1932  tarihleri arasında basılan kitapları, Melâmilik ve Melâmiler dışında ilkokullar için hazırladığı ders kitaplarıdır. Telif kitaplarının çoğunluğu başta Mevlâna olmak üzere Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Bakî, Pir Sultan Abdal, Şeyh Galib, Fuzulî, Nedim gibi önemli şairlerin yaşamını, eserlerini tanıtan biyografi niteliğindeki eserlerdir. Ayrıca bu şairlerden kimilerinin Divanlarını ( Yunus Emre, Fuzulî, Nedim…) inceleme ve notlar ekleyerek tekrar yayınlamıştır. Eserlerinin birden çok basımının  yapılması  bu eserlere olan ilginin sürekliliğini göstermektedir. Çevirdiği ve şerh ettiği kitaplar arasında Mevlâna'nın eserleri önemli bir yer tutmaktadır. Başta Hayyam, Hafız, Atar olmak üzere önemli İran şairlerinin eserlerini çevirmiştir. Makalelerinin büyük çoğunluğu yine Mevlâna'yla ilgilidir. İslam Ansiklopedis, Aylık Ansilkopedi ve Türk Ansikopedisi'ne    birçok madde yazmıştır. 1965-1967 yılları arasında Yeni Tanin, 1975-1979 yılları arasında Milliyet gazetelerinde Ramazan ayı boyunca yazılar yazmıştır. İran' da çıkan Nigîn, Huner-i Merdüm ve Telaş dergilerinde hocanın yazılarının neşr edildiğini öğrenmemize rağmen  bunların neler olduğu tespit edilememiştir. Bibliyografyayı  hazırlarken karşımıza çıkan hakkındaki yazı ve eleştirleri bir başlık altında toplandı. Bu çalışmada Abdülbaki Bey'in yayımlanmış 114 kitabı (telif ve tercüme), 404 makalesi, yayımlanmamış 1 tezi ile çeşitli türde 29 yazısı, basılmış olan 2 şiiri, hakkında çıkan 60 yazı tespit edildi. 112 kitabın 1967, 405 makalenin ise 433 toplam baskısı olduğu görülmektedir.

Bir dönem yazdığı kitaplarında adı Muallim Baki olarak geçen Abdülbâki Bey'in 1933-35 tarihli makalelerinde adı Kayseri Lisesi Edebiyat Muallimi, Balıkesir Lisesi ve Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi Abdülbâki olarak geçmektedir. Ayrıca kimi kitap ve makalelerinde Abdülbâkiy, Muallim Aptülbaki şeklinde adının yazıldığı dikkati çekmektedir. 1955 yılında İstanbul'da yayımlanan Yeni gülzar-ı Hasaneyn: vak'a-i Kerbelâ adlı eserinde Remzi Aczî takma adını kullanmıştır.

1928/29 tarihinde basılan 4. sınıflar için yazdığı Cumhuriyet çocuğunun din dersleri adlı kitabın içkapağında “Ma'rif Vekaleti Millî Talim ve Terbiye Dairesi'nin 23.VI.1928 tarih ve  88 numaralı kararıyla ilk mekteplerin dördüncü ve köy mekteplerinin üçüncü sınıfları için kabul edilmiştir” notu vardır.

1-2 Ocak 1956 tarihli Vatan gazetesinde “Geçen yılın dünya ve yurt hayrına en mühim hâdiseler ve şahsiyetler” başlığı altında Abdülbaki Gölpınarlı Edebiyat tarihçisi ve Kuran mütercimi olarak verilmiştir. Yukarıda sözü edilen 1976 tarihli mülakatta  Yunus Emre ve Hayatı adlı çalışmasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde göreve başlarken doktora tezi olarak kabul edildiğini belirtmektedir.

 

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

 

1925

 

“İmtihan: monolog.” Tedrisat Mecmuası, s.63 (Kanun-ı Sani 1341/ Ocak 1925): 59-62.

 

1926-27?

 

Müsahabat-ı ahlakiye. İstanbul : 1926-27?

 

1927

 

Yurt bilgisi : 4. sınıf. İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu , 1927-28. 148s.res.

--------------- 2 bs. İstanbul: Ahmet Kâmil Matbaası, 1927. 149.s

Yurt bilgisi : 5. sınıf. İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu , 1927-28. 117s.res.

 

1928

 

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metktep dördüncü sınıf. İstanbul : Tefeyyüz  Kütüphanesi , 1928-1929. 72s.

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metktep üçüncü sınıf. İstanbul : Tefeyyüz  Kütüphanesi , 1928-1929. 53s.

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metktep beşinci sınıf. İstanbul : Tefeyyüz  Kütüphanesi , 1928-1929. 42s.

“Melâmilik ve Melâmiler.” Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1928-1929.

“Monolog: dalgınlık.” Irmak, yıl 1, s.2 (1 Mart 1928) : 10-11

 

1929

 

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metkteplerle köy mekteplerinin-beşinci sınılarına mahsusf. İstanbul : Tefeyyüz Kütüphanesi , 1929-1930. 42s.

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metktep4. 5. sınıf. İstanbul : Tefeyyüz Kütüphanesi , 1929 60s.

Yurt bilgisi: ilk mektep 4 üncü sınıf. İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu, 1929. 246s.

 

1930

 

Cumhuriyet çocuğunun din dersleri : ilk metktep3 üncü sınıf. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul : Tefeyyüz Kütüphanesi, 1930. 46s.

Yavrumun tarih kitabı. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul: Tefeyyüz Kütüphanesi, 1930. 163s.

Yavrumun tarih kitabı. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul: Tefeyyüz Kütüphanesi, 1930. 168s.

 

1931

 

Amme. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul: Hilmi Kütüphanesi, 1931. 48s.

----------------İstanbul : Hilmi Kütüphanesi, 1932. 28s.

Amme hocası. İstanbul: 1931.

“Basılmamış Bektaşi şiirleri hakkında.” Atsız Mecmua, s.8 (1931): 205.

Melâmîlik ve melâmîler. Önsöz Fuad Köprülü. İstanbul: İÜ Türkiyat Enstitüsü, 1931. 381s.

   XX fot. 3. hrt. VIII nota

---------------Önsöz Murat Bardakçı. İstanbul: Gri Yayın, 1992. IX,381,[38]s. resl.

 

1932

 

Amme ve kunut vesaire. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul: M. Şakir Kütüphanesi, 1932. 22s.

Baki: edebî şahsiyeti, Baki'de tasavvuf, müntahap parçalar. İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu, 1932. 111s. res.

“Bursalı Haşim Efendi.” Atsız Mecmua, s.16 (1932):80-83

“Fuzûlî'nin Batınîliğe temâyülü ve basılmamış şiirleri.” Azerbeycan Yurt Bilgisi 1 (1932): 265-278.

Fuzuli. İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu, 1932. 162s.

"Qasîmî: I-II." Azerbaycan Yurt Bilgisi 1 (1932): 395-407; 414-425.

Melamîk-Hamzavîlik ve Bâtinîlikte mütekabil tedahüller." Atsız Mecmua, s. 13, 14, 15 (1932): 17-19; 34-38; 61-64.

"Son asır Hamzavî şairlerinden Necmî." Atsız Mecmua, s.9 (1932): 231-233.

"Yunus Emre'ye dair." Atsız Mecmua, s. 17 (1932): 139-44.

 

1933

Amme ve salâvatı şerife: ettehiyyatü ve kunut duası. Sabri Esat [Siyavuşgil] ile. İstanbul: Emniyet Kütüphanesi, 1933. 24s.

Kaygusuz, Vizeli Alâeddin: hayatı ve şiirleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabhanesi, 1933 [içkapak 1932]. 202s. 3 nota.

"Yunus Emre Divanı münasebetiyle." Yeni Türk Mecmuası, s.10 (Temmuz 1933): 817-33.

 

1934

"Balım Sultan'a ait bir vesîka: Balıkesir Şer'iyye sicillerinden." Kaynak Balıkesir Halkevi Mecmuası, yıl 2, s.16 (1934): 369-371.

"Bir Azerî Bektaşî şairi (Pir Ali)." Azerbaycan Yurt Bilgisi 3 (1934): 84-87.

"Yunus Emrede öz türkçe kelimeler." Türkiyat Mecmuası 3 (1934): 265-79.

 

1935

"Bâkî." Kaynak Balıkesir Halkevi Mecmuası, yıl 3, s.26 (19 Mart 1935): 532-534.

"Dil kurtuluşu." Kaynak Balıkesir Halkevi Mecmuası, yıl 3, s.35 (19 İlkkânun 1935): 762.

Gönüllerin türküsü." Kaynak Balıkesir Halkevi Mecmuası, yıl 3, s.34 (19 İkinci Teşrin 1935): 832

"Manâkıb-ı Hâce-i Cihân [ve netîce-i cân]." Türkiyat Mecmuası 4, yıl 1926-1933 (1935):  129-32.

Namık Kemâl." Kaynak Balıkesir Halkevi Mecmuası, yıl 3, s.26 (19 İlkkânun 1935): 866-867.

 

1936

Aruzi, Nizami-i. Çiharı makaleden ilm-i tıp ve meşhur hekimlerin maharet= La science médicale et habilité des médecins célébres. [Takriz ve Metni Farsçadan Türkçeye Çev.] Abdülbâki Gölpınarlı; [Metni neşir ve izah eden] Süheyl Ünver. İstanbul: İÜ Tıp Tarihi Enstitüsü, 1936. 81s. 9 planş. Metin Türkçe ve Fransızca.

"Âşık Paşa'nın şiirleri." Türkiyat Mecmuası, yıl 1935 5 (1936): 87-100.

"Muhtar Yahya Dağlı: Bektâşî tomarı ve nefesleri." Türkiyat Mecmuası, yıl 1935, 5 (1936): 340-344.

Yunus Emre: hayatı. İstanbul: İkbal Kitabevi, 1936. 339s. res. ve nota (Barak Baba risalesi, Şerh, Yunus muakkibleri Said Emre ve Kasım'ın şiirleriyle bir şecere vardır)

“Yunus'un mesleği." Ülkü 8, s.43 (Eylül 1936): 24-26.

 

1937

“[Muallim   Cevdet]."  Muallim  Cevdet'in  hayatı,   eserleri  ve  kütüphanesi.   Derleyip Toplayan Osman Ergin. İstanbul: İstanbul Belediyesi, 1937. s.487-489.

 

1939

Raşidüddin. Camiuttevarih. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: Türk Tarih Kurumu, 1939. 196s. 10 forma basılmıştır.

 Tansuknâmei İlhan der fünunu ulûmu Hatâî mukaddimesi. Önsöz ve Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. Giriş Süheyl Ünver İstanbul: İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü, 1939. 72s. 22 vesika.

 

1940

“Divan edebiyatı." Konuşmalar: Broşür 1. Ankara: C.H.P. Halkevleri Neşriyatı, 1940. s.90-105.

Fuzuli. Sıhhat u Maraz. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İÜ Tıp Tarihi Enstitüsü, 1940. 44s; s.41-44 Fransızca özet.

“Mevlâna." CHP Konferansları Serisi 21. Ankara: Recep Ulusoğlu Base., 1940. 13s.

“Mevlâna'nın Türk kültürüne tesiri. (22.4.1940'da Konya Halkevinde verdiği konferans)." Konya Halkevi Kültür Dergisi, yıl 4, s.32 (Mayıs 1940): 1735-42.

“Mevlanaya gazel." Konya Halkevi Kültür Dergisi, yıl 5, s.34 (II ıncı Teşrin-1 ıncı Kanun 1940): 2013. (Şiir)

 

1941

"Ses-söz. [Mesut Cemil'e ithaf]" Yücel 13, s. 77 (Temmuz 1941): 2-18.

“XII-XIV üncü asırda Anadolu'da içtimâi hayat ve Türk kültürü." Konya Halkevi Kültür Dergisi, yıl 5,   s.36 (Mart-Nisan 1941): 39-48

Yunus ile Âşık Paşa ve Yunus'un bâtınîliği. İstanbul: Kenan Basımevi, 1941. 52s.

 

1942

“Bayramiyye." İA. c.2. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1942. s.423-426.

_________ 2.bs. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1954. s.423-426.

_________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1961. s.423-426.

_________ 4.bs. İstanbul: MEB, 1971. s. 423-426.

_________ İstanbul: MEB, 1979. s.423-426.

___________ İstanbul: MEB, 1993. s.423-426.

"Bustan." İA. c.2. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1942. s.823.

__________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1954. s.823.

__________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1961. s.823.

__________ 4.bs. İstanbul: MEB, 1971. s. 823.

___________ İstanbul: MEB, 1979. s.823.

___________ İstanbul: MEB, 1993. s.823.

Mevlânâ. Mesnevi. Çev. Veled İzbudak. Önsöz ve muhtelif şerhlerle karşılaştıran ve esere bir açıklama ilâve eden Abdülbâki Gölpınarlı. 6c. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1942-46. XXXII,454,5planş; VIII,399; XVIII,501; III,379; VI,339; X,438s.

_____________ 6c. 2.bs. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1953-58. XIII,5,374,5 planş; [4], VI,334; XIV,423; IV, 347; II,392; 429,VIIIs.

_____________ 6c. 3.bs. İstanbul: Millî Eğitim Vekaleti, 1956-65. [3],XII,[15],372; VI,334; XIV,423; III,347; II,391; VIII,432s.

_____________ 6c. 4.bs. İstanbul: MEB, 1960-66. XII,8,372,5planş; VI,[2],334; XVI,423; VIII,432,1 planş; II,391; VIII,432s.l planş.

_______________ c.1-5. 5.bs. İstanbul: MEB,  1966. XII,[16],372,5planş; VI,[2], 334; 3,XIV,423; III, 347; II,391.

_______________  c.1-5. 6.bs. İstanbul: MEB, 1973-74. [3],XII,[15],372[5]; VI,[2],334; [3],XIV,423; III,347s. (c.5'de Abdülbâki Gölpınarlı'nın adı yazılmamıştır)

_____________ göz. geç. Abdülbâki Gölpınarlı. 6c. Ankara: MEGSB, 1988. XII, 15,372; 334; 423; 347; 391;432s.

"Namık Kemal'in şiirleri." Namık Kemal hakkında. Ankara: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1942.S.13-77.

 

1943

"Enderunlu Vasıfın mezar taşı." Değirmen 2, s.9 (Haziran 1943): 73-74. "Celvetiyye." İA. c.3. İstanbul: MEB, 1945. s.67-68.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1955. s.67-69.

____________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1963. s.67-69.

____________ İstanbul: MEB, 1988. s.67-69.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s.67-69.

"Çile." İA. c.3. İstanbul: MEB, 1945. s.397-99.
____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1955. s.67-69.         3.bs İstanbul: MEB, 1963. s.397-99.

____________ İstanbul: MEB, 1988. s.397-99.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s.397-99

Pir Sultan Abdal. Pertev Naili Boratav ile. Ankara: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 1943. 196s.

________ gen. 2.bs. İstanbul: Der Yayınevi, 1991. 350s.

Yunus Emre Divanı. Haz. Abdülbaki Gölpınarlı. 3c. İstanbul: A. Halit Kitabevi, 1943-48. 831s.;46 nota.

 

1944

Ferideddin-i Attar. Mantık al-tayr. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. 2c. İstanbul: Maarif Basımevi, 1944-45. XIX,229,245s.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1962-63. XVI,219,[2]; 222s. 2 planş.

___________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1968. XVI, 226, [1]; 238s.

___________ 4.bs. İstanbul: MEB, 1990-91. 220, 2planş; 231s.

Hafız-ı Şirazî. Hafız Divanı. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1944. 12,39, XIII,788s. 5 res.

_____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1968. L,722s.

_____________ İstanbul: MEGSB, 1985. L,722s. 5pl.

____________ Önsöz Muhammed Gülendam. 2.bs. İstanbul: MEGSB, 1988.L,722s. 5 pl.

___________ İstanbul: MEB, 1992.722s.

Şebüsterî. Gülşen-i raz. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Maarif Matbaası, 1944. 24, 125s. 2 fot.

________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1968. XXII,127s. [l]y.

_________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1989.127s., 2planş.

 

1945

Divan edebiyatı beyanındadır. İstanbul: Marmara Kitabevi, 1945. 171s.

Mevlânâ Celaleddin. Seçme Rubâiler. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1945. 52s.

______________ 2.bs. [Ankara]: MEB, 1968. IV, 52s.

 

1946

"Türk kadınının ezelî hakkı." Yığın, s.5 (1 Aralık 1946): 9-10.

"Yaşayan bilgi lâzım." Yığın, s.4 (15 Kasım 1946): 6.

"Yunus mu yalan söylüyor yoksa Oratoryo mu ?" Yığın, s.2 (15 Ekim 1946): 6-7.

 

1947

"Ali Şir Nevayi." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947.s. 1064-1066.

"Babur Şah." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947.S.1036.

"Bektaşilik ve Hacı Bektaş." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947. s. 1194-1199.

Ferideddin-i Attar. İlâhiname. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1947. VII,313s.

_______________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1967. XIII, 297s.

________________ İstanbul: MEB, 1971. 306s.

_______________ İstanbul: MEGSB,1985. XIII,297s.

_________________ İstanbul: MEGSB,1988. XIII,297s.

"Yunus Emre." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947. s.1006-1008.

 

1948

Fuzuli. Fuzuli Divanı: önsöz, gazeller, terkipler, kıt'alar, rubâiler, lûgatçe, indeks, fihrist. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1948. CXXVII,432s.

______________ 2.bs. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1961. CXXVIII,234s.

______________ 3.bs. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1985. CXXVIII,233s.

 

1949

"Galib Dede, Şeyh." Aylık Ansiklopedi, c.5. İstanbul: İskit Yayınevi, 1949. s. 1440-1445.

"İzzet Molla, Keçecizade." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947. s.40-41.

"İslâm ve Türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları." İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası 11, s. 1-4 (Ekim 1949-Temmuz 1950): 2-254. ayrıbasımı İstanbul: İsmail Akgün Makbaası, 1952.

Fransızca özeti: "Les organisation de la futuvvet dans les pays musulmans et turcs et ses origines." Extrait de la Revue de la Faculté des Sciences économiques de l'Université d'İstanbul 11, No 1-4 (1949-50): 5-49.

"Ruhî Bağdadî." Aylık Ansiklopedi, c.5. İstanbul: İskit Yayınevi, 1949. s. 1370-1373.

"Şuara tezkireleri ve tezkireciler." Aylık Ansiklopedi, c.3. İstanbul: İskit Yayınevi, 1947. s.28-31.

"Tarikat." Aylık Ansiklopedi, c.4. İstanbul: İskit Yayınevi, 1948. s.l 194.

"Yahya, Şeyhülislam." Aylık Ansiklopedi, c.5. İstanbul: İskit Yayınevi, 1949. s.1386-1387.
 

1951

Mevlânâ Celâleddin: hayatı, felsefesi, eserleri ve eserlerinden seçmeler. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1951. [6],294,2s. 10 planş. (Kitapta Mevlânâ'nın müellif tarafından yapılmış renkli bir resmi vardır. Mevlanadan örnekler A. Kadir [Meriçboyu] tarafından çevrilmiştir).

____________ 2.bs. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1952. [VI],312s. 4 planş.

_____________ 3.bs. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1959. [6],333s. 9 planş.

______________ 4.bs İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1985. VIII,334s.

Nedim. Nedim Divanı. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1951. XL,470s.
____________ 2.bs. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevleri, 1972. XXXIX, 432s. 4 planş.

 

1952

“İslam ve Türk illerinde fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları." Türk Dili, s.9 (1952): 8-12.

“Kırşehir ve Türk edebiyatı." Vatan. 24.9.1952.

“Mevlâna hakkında bir tahlil ve Mevlâna dergahı." Vatan. 14.5.1952.

“Toprağa verilişinin 679. yıldönümünde ölmeyen Mevlâna." Vatan. 18.12.1952.

Yunus Emre: hayatı, sanatı, şiirleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1952. 123,5s.

_____________ 2.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954. 124, IVs

_____________ 3.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1957. 112s..

----------------- 4.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1960. 110, [2]s.

---------------- 5.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1963. 131s.

--------------- 6.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1968. 111, [l]s.

--------------- 7.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1971. 116, [l]s.

--------------- 8.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1975. 118, [l]s.

----------------9.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1979. 118s.

 

1953

“Burgazî ve "Fütüvvet-nâme'si." İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası 15, s.  1-4  (Ekim 1953-    Temmuz 1954): 76-154.

Hayyam. Rubaîler ve silsilatü't-tartîb: İbn-i Sinâ'nın tamcidi ve tercemesi. Haz. ve çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1953. 200, [2,221]s. 6 planş

Kaygusuz Abdal, Hatayi, Kul Himmet: hayatı, sanatı, eseri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 120s.

-------------2.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1962. 112s.

"Mevlâna ve kadınlık." 680.  ölüm yıldönümünde Mevlâna. Konya:  Konya Turizm Cemiyeti, 1953. s.80-84.

Mevlevi albümü. Toplayan Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, [1953?]. [56s. planş]

"Mevlâna bitmez ki." Vatan. 20.12.1953.

Mevlânâ'dan sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1953. VI, [2], 572s. 28 planş. 1 rnk res.; 31 nota.

___________ Göz. geç. 2.bs. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevi, 1983. 10,568,56s. 28planş.

Nailî-i Kadim: hayatı, sanatı, şiirleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 112s.

Nesimî-Usulî-Ruhî-i Bağdâdî: hayatı, sanatı, şiirleri. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 128s.

Pir Sultan Abdal: hayatı, sanatı, eserleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 123s.

______________ 2.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1963. 110, [1]s.

______________ 3.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1969. 110,[2]s.

______________ 4.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1976. 110,[l]s.

Pir Sultan Abdal: yaşamı, sanatı, yapıtları. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. 5.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1981. 114s.

Şeyh Galip: hayatı, sanatı, şiirleri. Haz. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 127s.

Türk şiirinde gül ve bülbül. Toplayan ve bugünkü dile çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Ege Matbaası, 1953. (Tarihte Güzel Kadınlar İlavesi No: 3)

 

1954

"Çağları aşan Mevlâna." Vatan. 17.12.1954.

Divan şiiri: XV-XVI. yüzyıllar. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954. 143s.

Divan şiiri: VII. yüzyıl. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954. 126s.

Hâfız. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954. 127,[l]s.

"İbn-i Sîna." Vatan. 9.5.1954; 16.5.1954.

Mevlâna Celaleddin. Fîhi mâ-fîh. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1954. 395s.

______________ İstanbul: Remzi Kitabevi, 1959. XXIII,299s.

Mevlânâ: hayatı, sanatı ve eserleri. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954. 157s. [1]y

Mevlânâ: hayatı ve eserlerinden seçmeler. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. 2.bs. İstanbul: Varlık   Yayınevi, 1958. 156s. [l]y.

_______________ 3.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1963. 218s.

_______________ 4.bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1973. 264, [6]s.

“Mevlâna Celâleddin hayatı ve felsefesi." Resimli Hayat, s.22 (Şubat 1954): 6-10.

“Mevlâna töreni için endişeler." Vatan. 13.12.1954.

“ Mevlâna'dan sonra." Yeni Konya Gazetesi. 21.12.1954.

“Şeb-i Arus.” Vatan.  8.1.1954.

“Trende çekilenler ve Konya Müzesi." Vatan. 21.8.1954.

 

1955

“Çağları aşan aşan Mevlâna." Türk Düşüncesi 3, s. 14 (Ocak 1955): 99-105.

Divan şiiri: XVIII. yüzyıl. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1955. 128s.  Divan şiiri: XIX. yüzyıl. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1955. 128s.

Divan şiiri: XX. yüzyıl. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1955. 120s.

“Fütüvet-nâme-i Şeyh Seyyid Huseyn ibni Gaybî: Fütüvvet-nâme-i Şâh-ı Vilâyet Balım

      Sultan  kılup dâim şehâdet." İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası 17, s.1-4 (Ekim 1955-Temmuz   1956): 73-126.

“Fütüvet-nâme-i  sultanî"  ve fütüvvet hakkında bâzı  notlar." İÜ iktisat Fakültesi Mecmuası 17, s. 1-4 (Ekim 1955-Temmuz 1956): 127-155.

“İslâm tarihinde düşünen baş: Hazreti Ali." Vatan. 1.9.1955-13.1.1956.

“Karşı karşıya: Mevlâna meselesi." Vatan. 2.3.1955.

“Karşı karşıya: Mevlâna meselesi: ne istiyorduk ne oldu ?" Vatan. 29.3.1955.

“Karşı karşıya: İlim ilim bilmektir." Vatan. 18.8.1955.

“Karşı karşıya: Medet, medet." Vatan. 25.8.1955.

“Karşı karşıya: Halk inançlarından örnekler." Vatan. 1.9.1955.

“Karşı karşıya: Havadan sudan." Vatan. 22.9.1955.

“Karşı karşıya: Yaza vedâ." Vatan. 29.9.1955. “Karşı karşıya:  Sonbahar." Vatan. 6.10.1955.

“Karşı karşıya: Tarihten bir yaprak." Vatan. 11.10.1955.

“Karşı karşıya: Bu mevsim böyledir." Vatan. 22.10.1955.

“Karşı karşıya: Yapma bebekler." Vatan. 5.1 1.1955.

“Karşı karşıya: Namaz kılan serviler." Vatan. 17.11.1955.

"Karşı karşıya: Mevlâna ihtilâfı ve haklı bir istek." Vatan. 24.11.1955.

"Karşı-karşıya: İnsanların hayvanlara iftiraları." Vatan. 1.12.1955.

"Karşı-karşıya: Hayvanlara iftiralar." Vatan. 8.12.1955.

"Karşı karşıya: Olmadı." Vatan. 29.12.1955.

"Kızılbaş." İA. c.6. İstanbul: MEB, 1955. s. 789-795.

______________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1963. s. 789-795.

______________ İstanbul: MEB, 1993. s.789-795.

"Konya'da Mevlâna Dergâhının arşivi." İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası 17, s.1-4 (Ekim 1955-Temmuz 1956): 156-178.

Kuran-ı Kerim ve meali. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. 2c. İstanbul: Remzi Kitabevi, [1955]. [4],742,CXXXVIIIs.

______________ 2c. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1958. [4],742,CXXXVIIIs.

______________ 3.bs. Qum: Ansarian Publication, 1982. 46,498s.

Kuran-ı Kerim: anlamı. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1968. 688s.

Mevlâna Celaleddin. Dîvân-ı Kebîr: Gül-deste. [Çev.] ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1955. XXX,2,398s.

"Şeyh Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Seyyid Huseyn'in "Fütüvvet-nâme"si." İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası 17, s. 1-4 (Ekim 1955-Temmuz 1956): 27-72.

Yeni gülzar-ı Hasaneyn: vak'a-i Kerbelâ. Remzî Aczî takma adıyla. İstanbul: Ergin Kitabevi, 1955. XVI, 173s.

 

 

1956

"Büyükler büyüğü Mevlâna." Yeni Konya Gazetesi. 17.12.1956.

"Fadlalâh-i Hurûfî'nin oğluna ait bir mektup." Şarkiyat Mecmuası 1 (1956): 37-57.

"Israrlı yanlışlıklar [Mevlâna'nın hayatıyla ilgili]." Güvercin, s.2 (1956):3,9.

"Karşı karşıya: Yılbaşı kehanetleri." Vatan. 12.1.1956.

"Karşı karşıya: Olmayacak iş." Vatan. 19.1.1956

"Karşı karşıya: Bir sanat mabedi." Vatan. 26.1.1956.

"Karşı karşıya:Teşekkür-niyaz." Vatan. 2.2.1956.

"Karşı karşıya: Kara kış." Vatan. 9.2.1956.

"Karşı karşıya: Güzel bir kitap." Vatan. 16.2.1956.

"Karşı karşıya: Zamandan bir insan eksildi." Vatan. 24.2.1956.

"Karşı karşıya: Değerli üç taş." Vatan. 2.3.1956.

"Karşı karşıya: Bahar geliyor bahar, kurbağa sesleri." Vatan. 8.3.1956.

"Karşı karşıya : Merhaba Bursa." Vatan. 15.3.1956.

"Karşı karşıya: Kutlu olsun." Vatan. 22.3.1956.

"Karşı karşıya: Selvi-su." Vatan. 29.3.1956.

"Karşı karşıya: Eski Ramazanlar." Vatan. 4.5.1956. "Mevlâna." Meydan Gazetesi. 10.7.1956.

"Mevlâna." Yeni Meram. 17.12.1956.

"Mevlâna ihtilâfı ve haklı bir istek." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, s. 168
(Ocak 1956): 8-10.
"Mevlâna
töreni ve bazı düşünceler." Yeni Konya Gazetesi. 18.12.1956.

"'Mevlâna' hayatı." Yeni Eskişehir Gazetesi. 17.12.1956.


1957

"Asırlar önceki bir itirazın yankısı [Mesnevi hakkında]." Tan Gazetesi. 10.1.1957.

"Asırlar önceki bir itirazın yankısı [Mesnevi hakkında]." Yeni Konya Gazetesi. 16.1.1957.

" Bir enstitü kurulacaksa [Mevlâna Enstitüsü hakkında]." Tan Gazetesi. 2.2.1957.

" Cevab-ı dendan-şiken." Yeni Konya Gazetesi. 26.1.1957.

"Fadllallâh-i Hurûfî'nin Wassiyyatnâmasi veya wasâyâsı." Şarkiyat Mecmuası 2 (1957): 53-62

Hacı Bayram Veli. Haz. Abdülbaki Gölpınarlı. Ankara: Emek Basım-Yayımevi, 1957. 15s.

________________ 2.bs. Ankara: Emek Basım-Yayımevi, 1959. 15s.

________________ 3.bs. Ankara: Emek Basım-Yayımevi, 1960. 15s.

Hz. Muhammed ve hadisleri. Haz. ve Türkçeye çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Arkın  Kitabevi, 1957. LXI,159s.

_________________ ila. 2.bs. İstanbul: Okat Yayınevi, 1962. LXVI,154s.

___________________ 3.bs. İstanbul: Okat Yayınevi, 1964. LXVI,154s.

___________________ İlav. 5.bs. İstanbul: Okat Yayınevi, 1972. 220s.

“Konya, Mevlâna." Yeni Konya Gazetesi. 30.1.1957.

“Konya Müzesi'nin bir ihtiyacı." Tan Gazetesi. 2.2.1957.

“Mevlana.” Yeni Meram Gazetesi. 17.12.1957.

Mevlânâ Celaleddin. Dîvân-ı Kebir. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. 7c. İstanbul: Remzi Kitabevi

    (c.1-5); Milliyet (c.6); İnkilap ve Aka Kitabevleri (c.7), 1957-1974. XVI,471; VII,511,[1];  503,[4]; VIII,462; XI,524; 536; VIII,720s.

____________ 7c.Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1992. LXXXV, 467; VIII, 506; 510; VI,

[6], 462; XIII, 524; 448; VI, 718s.

"Yunus Emre'yi ziyaret." Son Havadis. 20.1.1957.

 

1958

Bugünün diliyle Mevlânâ. Yenileştiren A. Kadir. Önsöz Abdülbâki Gölpınarlı. 2.bs. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1958. s.5-7.

____________ 3.bs. [İstanbul]: İstanbul Matbaası, 1963. s.5-7.

____________ 4.bs. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1966. s.5-7.

____________ 5.bs. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1971. s.5-7.

____________ 6.bs. İstanbul: Gözlem Yayınevi, 1980. s.5-7.

Bugünün diliyle Mevlânâ: hayatı, şairliği ve seçme şiirleri. Yenileştiren A. Kadir; Hayatı Abdülbâki Gölpınarlı; Kaynakça Asım Bezirci. 7.bs. İstanbul: Bilgi İletişim, 1983. 155s

Hazret-i Emîr Alî İbn-i Ebi Talib. İmam-ı Alî buyruğu: Nahc-al-balâga: hutbeleri, mektupları, hikmetleri, şiirleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. Ankara: Emek Basım-Yayımevi, 1958. 253, [3]s.

__________________    Nechü'l-belega:  Hz.  Alî'nin  hutbeleri,   vasiyyetleri,   emirleri,

mektupları, hikmet ve vecizeleri. Metni terceme eden ve şerhi hazırlayan Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, 1972. 459s.

__________________ Qum: Ansariyan Publication, 1401/1981. 463s.

__________________ 2.bs. İstanbul: Der Yayınevi, [1992]. 455s.

Kur'ân-ı Kerîm hakkındaki tartışmalar münasebetiyle. İstanbul: Yükselen Matbaası, 1958. l,15s.

Manâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî: Vilâyetnâme. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1958. XXXVI, 164s. 109s. tıpkıbasım.

____________ İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1990. XXXIX, 160, [86]s.

"Mesnevi'ye önsöz." Türk Düşüncesi 3, s.14 (Ocak 1955): 99-105.

On iki imam. Ankara: Emek Basım-Yayımevi, [d.t. 1958]. 192s.

 

1959

"Bir yazı üzerine." Tarih Coğrafya Dünyası 2, s.12 (1959): 465-469.

"H. Ritter: Türkische schattenspcele: Karagöze ait bir şaheser." Türk Folklor Araştırmaları 5, s. 119 (Haziran 1959): 1924-1925.

"Mawlânâ, Şams-i Tabrîzî ile altmış iki yaşında buluştu." Şarkiyat Mecmuası 3 (1959): 156-61.

"Mevlânâ Celâleddin: hayatı, tefekkürü, yaşayışı, eserleri." Tarih Coğrafya Dünyası 2, S.12         (1959): 401-413.

Mevlâna Celâleddin Rûmî. Divân-ı Kebîr'den seçme şiirler. Türkçeye çev. ve haz.           Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1959. 247s.

Divân-ı Kebîr'den seçmeler. İstanbul: MEB, 1970. [5], VI,169s.

____________ Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989. X,169s.

"Ölmez bir varlık: Mevlâna Celâleddin." Yeni Meram Gazetesi. 17.12.1959.

Prof. Brown. "Bir İngiliz müsteşrikinde gerçek bağlılığı ve Mevlânâ aşkı." Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. Tarih Coğrafya Dünyası 2, s.12 (1959): 438-40.

1960

"Cehri zikir." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.99-100.

"Celaliyye." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.120.

"Celvetîlik." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.134.

"Cemalettin İbnül Yusuf." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.143.

"Cerrahiye." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.248.

"Cezbe." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.335-336.

"Cezm." Türk Ansiklopedisi, c.10. Ankara: MEB, 1960. s.336.

"Mevlâna'nın doğumu ve anadili üzerine." 687. Yıldönümünde Mevlâna. Konya: Konya Turizm Cemiyeti, 1960. s.9-14.

"Mevlevilik (Mavlaviya)." İslam Ansiklopedisi c.8. İstanbul: MEB,1960. s.164-71.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1971. s. 164-71.

____________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1979. s. 164-71.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s. 164-71.

Muhammed Husayn Kâşif al-Gatâ. Caferi mezhebi ve esasları: yeryüzü ve Huseyn'in toprağı. Çev. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Minnetoğlu Yayınları, 1960. 104s.

____________ İstanbul: Minnetoğlu Yayınları, 1966. 104s.

____________ 3.bs. İstanbul: Zaman Yayınları, 1979. 140s.

 

1961

"Karşı-karşıya: bahar geldi dostlar, bahara merhabâ." Vatan. 23 Mart 1961.

Nasreddin Hoca. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Çizgiler Abidin Dino. İstanbul: Remzi Kitabevi. 1961. 112s.res.

____________ Akşehir: Nasreddin Hoca Derneği, 1963. 11s.

Yunus Emre ve tasavvuf. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1961. VII, 515, [5]s.

____________ 2.bs. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1992. 516s. [4]s.

 

1962

Ramazan geldi hoş geldi. İstanbul: Ataç Kitabevi, 1962. 62,[l]s.

Mevlânâ Celâleddin: hayatı, eserleri ve eserlerinden seçmeler. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. Konya: Şahab Kitabevi, [1962]. 80s. res.

"Mesnevî'nin önsözü ve Mesnevî." 689. Ölüm Yıldönümünüde Mevlâna. Konya: Konya Turizm Cemiyeti, 1962. s.24-29.

 

1963

Alevî-Bektâşî nefesleri. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1963. 348s.

"Mesnevi'nin en eski nüshası ve Mesnevi'ye yazıldığı söylenen takriz." Mevlâna Yıllığı. Konya: Konya Turzim Derneği, 1963: 88-94.

"Çar-darb." Türk Ansiklopedisi, c.ll. Ankara: MEB, 1963. s.381-382.

"Çelik (Mevlevi ve Bektaşi terimi)." Türk Ansiklopedisi, c.ll. Ankara: MEB, 1963. s.443-444.

Mevlânâ Celâleddin. Mektuplar. Türkçeye çev. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevi, 1963. XXIII, [1], 312s.

Mevlâna'dan Rubailer. Konya: Şahap Kitabevi, 1963. 56s.

Mevlevî âdâb ve erkânı: terimler, semâ' ve mukabele evrâd ve tercemesi, âdâb ve erkân, mevlevîlikte dereceler, mesnevî okutmak, metinler. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevi, 1963. 190s. 4 res.

Yunus Emre ve yattığı yer. Eskişehir: Eskişehir Yunus Emre Derneği, 1963. 31s.

"Yunus Emre ve yattığı yer." Özgür, yıl 6, s. 11 (Eskişehir Ağustos 1963): 1-5.

"Yunus Emre'nin mezarı Eskişehir'dedir." Sakarya. 2.7. 1963.

 

1964

"Bektaşîlik-hurûfîlik ve Fadl Allâh'ın öldürülmesine düşürülen üç tarih." Şarkiyat Mecmuası 5 (1964): 15-22.

"Çömez." Türk Ansiklopedisi, c.12. Ankara: MEB, 1964. s. 122.

"Hurûfîlik ve Mîr-i Alem Celâl Bek'in bir mektubu." Türkiyat Mecmuası 14, yıl 1964 (1965): 9-110.

"Mevlâna." Kooperatifçinin Sesi 2, s. 13 (Ocak 1964): 7-10.

*Mevlânâ Celâleddin. Rubâiler. Çev. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1964. 240s.

____________ Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık, 1982. 240s.

"Nazmî." ÎA. c.9. İstanbul: MEB, 1964. s.147-48.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1971. s.147-48.

____________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.147-48.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s.147-43.

"Nesimî." İA. c.9. İstanbul: MEB, 1964. s.206-07.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1971. s.206-07.

____________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.206-07.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s.206-07.

"Niyâzî." İA. c.9. İstanbul: MEB, 1964. s.305-07.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1971. s.305-07.

____________ 3.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.305-07.

____________ İstanbul: MEB, 1993. s.305-07.

"Yunus Emre ve yattığı yer." Emre (Eskişehir), s. 2 (Temmuz 1964): 9-24.

 

1965

"Djilwatiyya." The Encyclopaedia of Islam. New Edition. vol 2. Leiden: E. J. Brill, 1965. s.542-43. Aynı makalenin Fransızcası, Encyclopédie de L'İslam. Nouvelle édition. vol. 2. Leyd: E.J. Brill, 1977. s. 555-556.

"Fadl Allâh Hurûfî." The Encyclopaedia of Islam. New Edition. vol 2. Leiden: E. J. Brill, 1965.   s.733-35. Aynı makalenin Fransızcası, Encyclopédie de L'İslam. Nouvelle édition.
vol. 2. Leyd: E.J. Brill, 1977. s.751-754.

*"İman-İnsan: Oruç." Yeni Tanin. 24.12.1965.

"İman-İnsan: Ramazan ayının ve orucun fazileti ve hikmeti." Yeni Tanin. 25.12.1965.

"İman-İnsan: Orucun sırları ve mânevi yönleri." Yeni Tanin. 26.12.1965.

"İman-İnsan: Gerçek oruç." Yeni Tanin. 27.12.1965.

man-İnsan: H. Ali'nin bir hutbesi." Yeni Tanin. 28.12.1965.

"İman-İnsan: Orta ümmet ve vahdet dini." Yeni Tanin. 29.12.1965.

"İman-İnsan: Gerçek müminler." Yeni Tanin. 30.12.1965.

man-İnsan: Gene hâdislere göre mü'min." Yeni Tanin. 31.12.1965.

"Mevlâna'nın 692ıncı ölüm yıldönümü." Yeni Tanin. 18.12.1965.

"Mevlana-Nasreddin Hoca." Türk Folklor Araştırmaları 9, s. 192 (Temmuz 1965): 3787-3788.

Mevlânâ Celaleddin. Mecâlis-i Sab'a. Çev. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. Konya: Konya Turizm Derneği, 1965. [3],138,[2]s. 8 planş.

____________ 2.bs. İstanbul: 1994. 143s.

"Nasreddin Hoca ve Türk Milliyeti." Ilgaz 4, s.47 (Ağustos 1965): 4-5.

"Yeşil kubbe." Mevlâna Güldestesi. Konya: Konya Turiz Derneği, 1965. s.24-26.

"Yunus Emre'nin dili." Emre (Eskişehir) 2, s.15 (Temmuz 1965): 4-6.

"Yunus Emre Eskişehir'de medfundur." Adalet. 5 Mart 1965.

Yunus Emre. Risâlat al-Nushiyye ve Dîvân. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. Eskişehir: Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği, 1965. LIII,310,417s.

____________ Divân ve Risâletü'n-nushiyye. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Der Yayınevi, 1991. LVI, 383s.

 

1966

"Divane Mehmed Çelebi ya da Semaî Mehmet Çelebi, Sultan-ı Divanî." Türk Ansiklopedisi. c.13. Ankara: MEB, 1966. s.360.

"Düvazdeh imam." Türk Ansiklopedisi, c.14. Ankara: MEB, 1966. s.225.

"Edhemiyye." Türk Ansiklopedisi, c.14. Ankara: MEB, 1966. s.331.

"Halk inançlarından örnekler." Türk Folklor Araştırmaları 10, s. 199 (Şubat 1966): 3983-84.

"İman-İnsan: Akıl ve düşünce." Yeni Tanin. 1.1.1966.

"İman-İnsan: İslamda bilgi." Yeni Tanin. 2.1.1966.

"İman-İnsan: İyi bilgi-kötü bilgi." Yeni Tanin. 3.1.1966.

"İman-İnsan: Bilgi'nin değeri ve iki çeşit bilgin." Yeni Tanin. 4.1.1966.

"İman-İnsan: Üç türlü kulluk." Yeni Tanin. 5.1.1966.

"İman-İnsan: Gerçek hürriyet." Yeni Tanin. 6.1.1966.

"İman-İnsan: Gerçeği söyleyen bilgin." Yeni Tanin. 7.1.1966.

"İman-İnsan: Mevlânâ ve oruç." Yeni Tanin. 8.1.1966.

"İman-İnsan: Hüriyete bir örnek." Yeni Tanin. 9.1.1966.

"İman-İnsan: Bir örnek daha." Yeni Tanin. 10.1.1966.

"İman-İnsan: Bu da başka bir örnek." Yeni Tanin. 11.1.1966.

"İman-İnsan: Mevlânâ'nın yanlış anlaşılan bir rubâîsi." Yeni Tanin. 12.1.1966.

"İman-İnsan: Mevlânâ'ya iftiralar." Yeni Tanin. 13.1.1966.

"İman-İnsan: Ramazan ayındaki olaylar." Yeni Tanin. 14.1.1966.

"İman-İnsan: Bu ayın şehidi Ali." Yeni Tanin. 15.1.1966.

"İman-İnsan: Hazreti Ali'nin vasiyeti." Yeni Tanin. 16.1.1966.
"İman-İnsan: Müslümanlıkta insanlık." Yeni Tanin. 17.1.1966.

"İman-İnsan:  Kadir gecesi." Yeni Tanin. 18.1.1966.

"İman-İnsan: Kölelik." Yeni Tanin. 19.1.1966.

"İman-İnsan: Dünya nedir?." Yeni Tanin. 20.1.1966.

"İman-İnsan: Hacı Bayrâm-ı Velî'nn bir şathiyesi." Yeni Tanin. 21.1.1966.

"İman-İnsan: Bayram." Yeni Tanin. 22.1.1966.

"İman-İnsan: Bir bayram armağanı." Yeni Tanin. 23.1.1966.

"Mesnevi'nin VII. cildi." Şarkiyat Mecmuası, yıl 1965,6 (1966): 11-18.

"Mübarek ay Ramazan: İnsan ve müslüman." Yeni Tanin. 14.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: En büyük savaş." Yeni Tanin. 15.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: İrâde imtihanı." Yeni Tanin. 16.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: İrâde imtihanı." Yeni Tanin. 17.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: İrâde imtihanı." Yeni Tanin. 18.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Gerçek erler. Yeni Tanin. 19.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Kahramanlar ve ticaretçiler." Yeni Tanin. 20.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Yalancıların ticaretleri. " Yeni Tanin. 21.12.l966.

"Mübarek ay Ramazan: Bir hakıykat kalmasın âlemde Allah'ım nihan."  Yeni  Tanin.22.12 1966.

"Mübarek ay Ramazan: Dahası var." Yeni Tanin. 23.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Geleceği önceden söylemek." Yeni Tanin. 24.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Eskiler yeniyi bilmiyor, yeniler de eskiyi." Yeni Tanin. 25.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Aşağılık duygusu." Yeni Tanin. 26.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Üniversite kütüphanesi." Yeni Tanin. 27.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Müslümanlık ve bilgi." Yeni Tanin. 28.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Birazda şaka." Yeni Tanin. 29.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Hz. Alî'nin bir hutbesi." Yeni Tanin. 30.12.1966.

"Mübarek ay Ramazan: Hz. Alî'nin bazı sözleri." Yeni Tanin. 31.12.1966.

Simavna Kadısıoğlu  Şeyh  Bedreddin.  İnceleme  Abdülbâki  Gölpınarlı.  Önsöz  İsmet Sungurbey. İstanbul: Eti Yayınevi, 1966. XXXVII, [7], 127s. 10 res.

 

1967

Halil b. İsmail b. Şeyh Bedruddin Mahmûd. Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin manâkıbı. Yayımlayan Abdülbâki Gölpınarlı, İsmet Sungurbey. İstanbul: Eti Yayınevi, 1967. [2], 205s.

"Mesnevî'nin aslî nüshası ve iki değerli yazma." Mevlâna Güldestesi. Konya: Konya Turizm Cemiyeti, 1967. s.15-17.

Mevlânâ Müzesi yazmalar katalogu. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. 4c. Ankara: MEB Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, 1967-1994. XII,[1], 299s. [1]; XX, 484; XXIII, 488, [1]; XI,155s.

"Mübarek ay Ramazan: Hz. Alî'nin şehâdeti." Yeni Tanin. 1.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Şehâdet." Yeni Tanin. 3.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Hz. Alî'nin bazı özellikleri." Yeni Tanin. 4.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Alî'yi gerçek sevenler." Yeni Tanin. 5.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Yıkılan âbideler." Yeni Tanin. 6.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Acınacak iki âbide." Yeni Tanin. 7.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Kadir gecesi." Yeni Tanin. 8.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Mevlâna Müzesinin ihtiyaçları." Yeni Tanin. 9.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Milliyet anlayışımız." Yeni Tanin. 10.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: Gidişi anlayan bilginler." Yeni Tanin. 11.1.1967.

"Mübarek ay Ramazan: İslâmda yardımlaşma." Yeni Tanin. 12.1.1967.

 

1968

"696 yıl önceki ses: Mevlâna." Milliyet. 17.12.1968.

"Câhit Öztelli'nin Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'le ilgili yazılarına dair." Papirüs, s.37 (Temmuz 1969): 6-13.

"Eşrefoğlu." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 390-394.

"Fahreddin Dede." Türk Ansiklopedisi, c.16. Ankara: MEB, 1968. s.83.

"Hacı Bayram-ı Veli." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 384-389.

"Halk edebiyatımizda zümre edebiyatları." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 357-375.

"Kaygusuz Abdal." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 395-405.

"Pir Sultan Abdal." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 413-423.

"Seyyid Seyfullah ." Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 405-413.

 

Şeyh Galip. Hüsnü Aşk:  önsöz, metin, bugünkü dile çevirisi, lugûtler, açıklama, Galib'in el yazısı ile Hüsnü Aşk'ın tıpkıbasımı. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1968. 349,II,24s. 1 planş.

"Yunus Emre. " Türk Dili 19, s.207 (Aralık 1968): 376-84


1969

Sosyal açıdan İslâm tarihi 1: Hz. Muhammed ve islam. [İstanbul]: Milliyet Kültür Kulübü. 1969. 312s

__________ İstanbul: İnkilap ve Aka Kitabevi, 1975. 480 s.

__________ İstanbul: Der Yayınevi, 1991. 480s.

Şirazî Muhammed b. Mehdiyyi'l-Hüseynî. Caferiler kimlerdir ve Mısır el-Ezher müftüsü merhum Şeyh Saltut'un tarihi fetvası. Çev. Abdülbâk Gölpınarlı. İstanbul: Garanti Matbaası, 1969. 23s.

__________ İstanbul: İleri Sanat Matbaası, 1973. s. 24s.

100 soruda tasavvuf.  İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1969. 222s.

__________ 2.bs. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1985. 185s.

100 soruda Türkiye'de mezhepler ve tarikatlar. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1969. 304s.

 

1970

 

"Hacım Sultan." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.284.

"Hâdî, Melamî. " Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.294.

"Hak-erenler."  Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.325.

"Hakikat ehli." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.326-27.

"Hakk-el-yakin." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.334.

"Hakikat-i Muhammediye"Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.327.

"Hakîkatü'l-halâyık." Türk Ansiklopedisi, c. 18. Ankara: MEB, 1970. s.327.

"Hâlid Ziyaeddin." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.377-78.

"Hâlidiyye." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.378-79.

"Halim Giray. " Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.390.

"Hâlisiyye." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.391.

"Hallâciye." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.415-16.
"Halvetiye." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.420-23.
"Şedd." İA. c.11. İstanbul: MEB, 1970. s.378-81.
__________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.378-81.

"Şemsiyye." İA. c.11. İstanbul: MEB, 1970. s.422-23.

____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.422-23.

"Şeyh Galib." İA. c.l 1. İstanbul: MEB, 1970. s.462-67.
____________ 2.bs. İstanbul: MEB, 1979. s.462-67.

 

1971

"Günümüzde Mevlânâ'yı anlamak." Milliyet. 17.12.1967.

"Haydarî." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s. 104.

"Her gece Kadir, her gün de bayram." Milliyet. 20.11.1971.

"Heyûlâ." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.206.

"Himmet." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.248.

"Himmetiyye." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.248-249.

"Horasan erleri." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.349.

"Hurûfîlik." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.390-93.

"Hüsameddin (Çelebi)." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.413.

"İbrahim Fahreddin Irakî." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.506.

"İbrahim Hakkı Erzurumlu." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.507.

"İbrahim, Oğlanlar Şeyhi." Türk Ansiklopedisi, c.19. Ankara: MEB, 1971. s.502.

"Kalenderiye." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1971. s.157-161.

"Mevlâna Celâleddin ve Mevlevilik." Devir 1, s.7 (Aralık 1972): 27-28.

"Mevlânâ-Yunus." Uluslararası Yunus Emre Semineri, 6-8 Eylül 1971. İstanbul: Akbank, 1971. s.102-110.

"Oruç, bir irade sınavıdır." Milliyet. 39 10.1971.

"Ramazan ayınını büyük olayları." Milliyet. 12.11.1971.

Şeyh Galib Divanı'ndan seçmeler. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: MEB,  1971. 4y.,VI,274s.

____________ Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985. 284s.

____________ Ankara: MEGSB,1986. VI,274s.

____________ 2.bs. Ankara: MEGSB,1988. VI,274s.

"Türk yaşantısında dünden bugüne oruç." Milliyet. 21.10.1971.

"Yepyeni bir şerh." Yeni Edebiyat 2, s.l 1 (Eylül 1971): 4-5.

"Yunus destanı." Sesler, s.58 (Üsküp 1971): 75-81.

"Yunus Emre semineri." Yeni Edebiyat 2, s. 12 (Ekim 1971): 3-6.

Yunus Emre: hayatı ve bütün şiirleri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Altın Kitapla Yayınevi, 1971. 511s.

___________ 2.bs. [İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, [1974?]. 568s.

___________ 3.bs. [İstanbul]: Altın Kitaplar Yayınevi, 1979. 568s.

___________ 4.bs. [İstanbu]: Altın Kitaplar Yayınevi, 1981. 567s.

___________ 5.bs. [İstanbu]: Altın Kitaplar Yayınevi, 1983. 566s.

___________ İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1991. 566s.

Yunus Emre'den seçmeler: Uluslararası Yunus Emre Semineri hatıra sayısı İstanbul, 6,7,8 Eylül 1978. Derl. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Akbank, 1971. 87s. Fransızca baskısı; Yunus Emre Poémes. Choisis par Abdülbâki Gölpınarlı, Tradits par Tahsin Saraç. İstanbul: Akbank, 1971. 68s.

 

1972

"Günümüzde Mevlânâ'yı anlamak." Çağrı, s. 168 (Ocak 1972): 5-6.

"Günümüzde Mevlânâ'yı anlamak." Ülkücü Öğretmen 13, s. 152 (Ocak 1972): 26-28.

"İbrahim Tennûrî." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.10.

"İcazet." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.15-16.

"İdris-i Muhtefî, Hacı Ali Bey." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.40

"İhvanü's-safa." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.53-54.

"İlkbaharın ilk günü: Nev-rûz." Milliyet. 21.3.1972.

"İmre veya Emre, Yunus." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s. 113-14.

"İnanç birliğinin bayramı." Milliyet. 8.5.1972.

"İncili Çavuş." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.125.

"İsmâilîler." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.314-316.

"İsnâ-aşeriyye." Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.317-323.

"İstihâre. " Türk Ansiklopedisi, c.20. Ankara: MEB, 1972. s.370-71.

Mevlânâ Celaleddin.  Fîhi mâ-fîh ve Mecâlis-i Seba'dan seçmeler. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. [Ankara]: MEB, 1972. IV, 282s.

___________ 2.bs. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985. 283s.

___________ 3.bs. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985. 283s.

"Mevlâna Celâleddin ve Mevlevilik." Devir 7, s.12 (1972) 27-28.

"Niyâzî-Mısrî." Şarkiyat Mecmuası 7 (1972): 183-226.

"XIII-XIV üncü asırda Anadolu'da içtimai hayat ve Türk kültürü." Konya Mecmuası 36, s.3-4 (1971): 39-48.

"Prof. Dr. Ahmed Ateş'in vefatı üzerine Abdülbâki Gölpınarlı'nın söylediği tarih şiiri. (Bu şiir merhumun mezar taşı kitabesinin bir kısmı olarak hakkettirilmiştir)." Şarkiyat Mecmuası 7 (1972): 23.

"Ramazan ayındaki büyük olaylar." Milliyet. 27.10.1972.

Şebüsterî. Gülşen-i raz şerhi. Çev. ve şerh eden Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: MEB, 1972. 10, XIV, 240s.4planş

Tirmizî, Seyyid Burhaneddin Muhakkik. Maârif. Çev. ve şerheden Abdülbâki Gölpınarlı. Ankara: Türkiye İş Bankası, [1972?]. s. 1-99.

Tirmizî, Seyyid Burhaneddin Muhakkik. Muhammed sûresi ve feth sûresinin tefsiri. Çev. ve şerheden Abdülbâki Gölpınarlı. Ankara: Türkiye İş Bankası, [1972?]. s.100-206. planş.

Türk tasavvuf şiiri antolojisi: tasavvufî-zühdî edebiyat, Melâmî, Hamzavî halk edebiyatı, Alevî-Bektaşî halk edebiyatı. [Haz.] Abdülbâki Gölpınarlı. [İstanbul]: Milliyet Yayınları, 1972. 299s.

"Unutulmaz, bitmez, tükenmez Mevlâna." Milliyet. 26.12.1972.

"Yalnız oruç bir gönül ibadettir." Milliyet. 20.10.1972.

 

1973

"Buna bayram günü derler, kan edenler barışır." Milliyet. 26.10.1973.

"Eski Ramazanlar, eski günler." Milliyet. 26.9.1973.

"Caferiler kimlerdir." Güneş Dergisi, s.7 (Nisan 1973): 17-21.

Hayyam ve Rubaileri. Haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1973. 238s. res.

____________ İstanbul: İnkilap Kitabevi, [1994]. 271s.

Hurufîlik metinleri kataloğu. Ankara: TTK, 1973. VII,160, XVs.

____________ 2.bs. Ankara: TTK, 1989. VII, 160, XVs.

"İslâm dininde toplum ve bayram." Milliyet. 15.10.1973.

"İslâm, insanlık ve sevgi dinidir." Milliyet. 12.10.1973.

"Kur'an'ın indiği Kadir gecesi." Milliyet. 3.5.1973.

Mevlana Celaleddin. Mesnevî ve şerhi. Şerh eden Abdülbâki Gölpınarlı. 6c. [Ankara]: MEB, 1973-74. 8,XXXIX,664; V,520; VIII,573; VIII,540; VIII,631; XXXII,814s.,4 planş.

____________ İstanbul: MEB, 1985. 8,XXXIX,664; V,520; VIII,573; VIII,540; VIII, 631; XXXII, 814s. 4 planş

____________ Mesnevî tercemesi ve şerhi. Tercüme ve şerh Abdülbâki Gölpınarlı. Göz. geç.

ila. 2.bs. 3c. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevleri, 1981-1984. XL,696; XV,664; XIII,808s. 5 planş.

____________ 3.bs. c.l. İstanbul: İnkilâp ve Aka Kitabevleri, 1990. XL,696s.

"Ramazan ayındaki olaylar: dün-bugün." Milliyet. 19.10.1973.

 

1974

"Bâtınîlik, Şeyhîlik ve Babîlik- Bahaîlik." Milliyet. 25-28.5.1974. "Hac töreni tam bir birliktir." Milliyet. 4.1.1974.

"İslâm kolaylık dinidir." Milliyet. 4.10.1974. s.2. "İslâm bir denge dinidir." Milliyet.5.11.1974.

"İslâm tarihinde Ramazan." Milliyet. 11.10.1974.

"İslâm'da saldırganlık ve zulüm yok." Milliyet. 27.9.1973.

"Kabz." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.85. "Kadirilik." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.99-100. "Kafir." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s. 104-105.

"Kalem (âyeti)." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.153.

"Kalender Çelebi." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.155-56. "Kalenderiye." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s. 157-61.

"Kanberiyye." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s. 196. "Kasımü'l-envar." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.373-375.

"Kaygusuz Abdal." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.417-20. "Kâzım Musa Paşa." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.446. "Kâzım-ı Reştî." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.446-447.

"Kelam." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.463-464. "Keşkül." Türk Ansiklopedisi, c.21. Ankara: MEB, 1974. s.508-509.

"Kurban bayramı." Milliyet. 24.12.1974.

"Murâdiye mi, "Döküm-hâne" mi?" Hakimiyet, (Bursa). 14 Haziran 1974.

Murtaza'l-Askerî. Abdullah b. Sabâ masalı: bir yalancının düzmeleri. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: Baha Matbaası, 1974. 183s.

"Nasreddin Hoca: dert çeken, ağlayan, uman, isteyen halktır." Milliyet Sanat Dergisi, s.89 (19 Temmuz 1974): 4-6.

"Sabır günleri ve oruç." Milliyet. 3.9..1974.

"Şeker Bayramı'nın ekonomik ve sosyal yanı." Milliyet. 17.10.1974.
"Tercüman." İA. c.12/1. İstanbul: MEB, 1974. s.173-75.
____________ İstanbul: MEB, 1993. s.173-75.

 

1975

"Bir ulusun değil, insanlığın Mevlânâ'sı." Milliyet. 17.12.1975.

"Dünü bilmeyen, yaşayan bir ölüdür ancak..." Milliyet. 19.9.1975.

"Gerçek inanç çok başka bir şey." Milliyet. 12.9.1975.

"İslâm'da hac, bayram ve birlik." Milliyet. 13.12.1975.

"İslâm'da Ramazan ayındaki olaylar." Milliyet. 18.9.1975.

"Kulluklar kabûl, bayramlar kutlu olsun." Milliyet. 6.10.1975.

"Keysaniye." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.7.

"Kul Himmet." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.335.

"Kul Nesimî." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.335.

"Kutb." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.389.

"Lâ'li-zâde Abdülbâki." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.460-61.

"Lâmekânî, Hüseyin Efendi." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1975. s.463.

"Lâmi'î Çelebi, Mahmud." Türk Ansiklopedisi, c.22. Ankara: MEB, 1970. s.463-65.

"Onbir ayın bir sultanı Ramazan ayı." Milliyet. 6.9.1975. s.2.

"Ramazan ayı biterken gerçek müslüman." Milliyet. 3.10.1975.

"Suçlardan arınma ayı: Ramazan." Milliyet. 18.9.1975.

"Tabiatın yeniden doğuşu: Nevrûz." Milliyet. 21.3.1975.

 

1976

Abdül Huseyn Emînî. Sünnete uygun secde. [Çev. Abdülbâki Gölpınarlı]. İstanbul: 1976. 30s.

"Birlik ve bilgi dîni: İslâm." Milliyet. 10.9.1976.

"Bugünü değerlendiren, dündür." Milliyet. 17.9.1976.

"Divan Edebiyatı Müzesi'nin tarihçesi ve Divan şiirinden günümüze kalanlar." Milliyet Sanat Dergisi, s. 165 (Ocak 1976): 12-15.

"Huzura erenlerin bayramı." Milliyet. 25.9.1976.

"İnsan birliğinin kutlu bayramı.." Milliyet. 2.12.1976.

"Kanla yeşeren, gözyaşıyla boy atan iman ağacı." Milliyet. 12.1.1976.

"Levh. " Türk Ansiklopedisi, c.23. Ankara: MEB, 1976. s.15-16.

"Muhabbet." Türk Ansiklopedisi, c.23. Ankara: MEB, 1976. s.151-52.

"Mahmud-ı Şebüsterî." Türk Ansiklopedisi, c.23. Ankara: MEB. 1976. s.335.

"Mübârek olsun bu kutlu ay..." Milliyet. 27.8.1976.

"Sabır günleri ve oruç.."Milliyet. 3.9.1976.

Sultan Veled. İbtidâ-nâme. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. [Konya]: Konya Turizm Derneği,   1976.XXIII,512s. 6planş.

Şeyh Galib. Seçmeler ve Hüsnü Aşk. Önsöz, metin, bugünkü dile çeviren açıklayan Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 1976. 295s.

"704. yılında yine Mevlânâ." Milliyet. 17.12.1976.

 

1977

"Bayram, yaşayışın neş'e günleridir."Milliyet. 15.9.1977.

"Düşünmek ve birliğe yönelmek zamanıdır bu..." Milliyet. 2.9.1977.

"Gerçek oruç, irade savaşıdır." Milliyet. 26.8.1977.

Hz. Mehdi. [y.y.:y.y], 1977/1397. 8s. broşür.

"İslâm ile îmân arasında fark var." Milliyet. 9.9.1977

"İşte, Türkiye'nin açık müzeleri..." Milliyet. 12.2.1977.

"Kerbelâ ve insanlığın dersleri..." Milliyet. 21.12.1977.

"Kurban Bayramı'nın getirdikler." Milliyet. 22.11.1977.

"Mutlu olsun sınav süresi." Milliyet. 16.8.1977.

"Mübârek olsun bu kutlu ay." Milliyet. 27.8.1977.

"Nevrûz'la uyanan dünya.." Milliyet. 21.3.1977.

Tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri. Derl. ve haz. Abdülbâki Gölpınarlı. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1977. XVI,419s. 4 planş.

 

1978

"Bayram insanların kaynaşmasıyla gerçekleşir." Milliyet. 11.11.1978.

"Bayram, sevgi ve saygı getirsin." Milliyet. 4.9.1978.

"Birlik ve kadeşlik dîni: İslâm." Milliyet. 1.9.1978.

"İslâm, gerçekçi bir dindir." Milliyet. 18.8.1978.

"Kerbelâ ve insanlığın dersleri." Karma Ekonomi 13, s.138 (Temmuz 1978): 32-34.  Mü'minlerin emîri Hz. Ali (A.M.). İstanbul: Zaman Yayınevi, 1978. 369, [l]s.

----------İstanbul: Der Yayınevi, 1993. 366s.

*"New-rûz yeniden doğuş bayramı." Karma Ekonomi 13, s. 135 (Nisan 1978): 15-16.

"Ölümünden 705 yıl sonra Mevlanâ Celaleddin." Milliyet Sanat, s.302 (18 Aralık 1978): 7. "Ramazan ayı ve Nefis'le savaş günleri." Milliyet. 6.8.1978.

"Târih, Ramazan ve Kadr gecesi." Milliyet. 25.8.1978.

"Toplum dîni: İslâm ve oruç." Milliyet. 11.8.1978.

"Yeniden doğuş bayramı: Nev-rûz." Milliyet. 21.8.1978.

 

1979

"Bu ayda bir gün-bir gece." Milliyet. 16.8.1979.

"Buyruklardaki hikmetler." Milliyet. 2.7.1979.

"Cami sergileri." Milliyet. 17.8.1979.

"Çekinenler." Milliyet. 6.8.1979.

"Çeşitli bölüntüler." Milliyet. 7.8.1979.

"Deli olmadan velî olunmamış." Milliyet. 12.8.1979.

"Dün, bugün ve yarın." Milliyet. 18.8.1979.

"Dünya-ahiret." Milliyet. 2.8.1979.

"Eski Ramazan aylarına bir bakış." Milliyet. 26.7.1979.

"Eyüp Sultan ve İstanbul." Milliyet. 15.8.1979.

"Fıkralar." Milliyet. 8.8.1979.

"Gene marazla gareze dâir." Milliyet. 14.8.1979.

"Gerçek bayram." Milliyet. 26.8.1979.

"Gerçek bayrama doğru." Milliyet. 22.8.1979.

"Güleriz ağlanacak hâlimize." Milliyet. 13.8.1979.

"Hürriyet ve oruç." Milliyet. 30.7.1979.

"İftar." Milliyet. 9.8.1979.

"İslâm'ın ilk çağında Ramazan ayındaki olaylar." Milliyet. 10.8.1979.

"Kadir gecesi." Milliyet. 19.8.1979.

"Kutlu olsun, mutlu olsun." Milliyet. 25.8.1979.

"Nefis muhâsebesi." Milliyet. 20.8.1979.

Ondört masum: Hz. Peygamber, Hz. Fatıma ve oniki imâm. İstanbul: Der Yayınevi, 1979. 255s.

--------------------2.bs. İstanbul: Der Yayınevi, 1989. 256s.


 

"Oruç - irade sanatı." Milliyet. 28.7.1979.

"Oruç ve bazı hükümler." Milliyet. 27.8.1979.

"Ölümden sonra dirilmek." Milliyet. 21.8.1979.

"Ramazan geldi, hoş geldi." Milliyet. 29.7.1979.

"Sekr-i sıyam-oruç sarhoşluğu." Milliyet. 31.7.1979.

Tarih boyunca islâm mezhep/eri ve Şiîlik. İstanbul: Der Yayınevi. 1979. 733s.

________ 2.bs. İstanbul: Der Yayınevi, 1987. 733s.

" Üç bölük ve üç çeşit ibadet." Milliyet. 3.7.1979.

"Yar ol. " Milliyet. 5.8.1979.

"Yaşayış için ölüm." Milliyet. 11.8.1979.

"Yunus Emre." Eskişehir Anma Günleri Dergisi: Yunus Emre Özel Sayısı, yıl 2, s.3 (1979): 7-9

"Yunus-namaz ve oruç." Milliyet. 1.7.1979.

 

1981

        "Babaîler isyanı üzerine konuşmalar." Haz. İsmail Kara, Konuşmacılar Abdulbâkıy Gölpınarlı, :Süleyman Uludağ, M. Kara. Hareket, s.24 (Eylül 1981): 45-50.

       "Dâ'üs-sıla-i mâzi veya dün-bugün." İlgi, yıl 15, s. 32 (1981): 8-11. aynı yazı "Mazi özlemi veya dün-bugün." İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, yıl 3, s.9 (Mart 1991): 12-16.

 

1984

Mevlânâ Celâleddin: zindegânî, felsefe-i âsâr ve güzîdeey ez-anhâ= Molan Jalol-eddın Rumi: life, philosophy and selected works. Tercüme ve tevzihat Tevfik Sûbhonî. [3.bs.].  Tahran: Müesse-i Mutala'at ve Tahkikat-i Frangi, 1984. 512s. 3portre.

 

1987

"Kızılbaş." Türkçeden (?) çev. Vahâb Vali. Farhang: 1366[1987]. s.169-189.

 

1994

Mevlânâ  Celâleddin-i Rûmî. Mesnevi. Önsöz Abdülbaki Gölpınarlı. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1994. s.I-XIV.

[Caferi mezhebiyle ilgili broşür, y.y.: y.y. 19?]

Hz. Mevlana. Ankara: [Turizm Bakanlığı, Konya Turizm Müdürlüğü, 197?]. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak    üzere 3 ayrı dilde hazırlanan 12'şer sayfalık broşürler.

"Bektaşilik." Baskıda (Colombia University Encyclopaedia of İslam)

"Bektaş, Hacı." Baskıda (Colombia University Encyclopaedia of İslam)

"Sultanülulema." Baskıda (Colombia University Encyclopaedia of İslam)

 

YAYIMLANMAMIŞ ESERLERİ

 

Müzelik Yazma kitapları, c.1. Kimi sayfalar A. Gölpınarlı'nın elyazısı ile kimi sayfalar daktilo. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu, s. 1-190.

Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi yazma eserler kataloğu, c.2. Abdülbaki Gölpınarlı'nın elyazısıyla. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu, s.191-381.

Abdülkadir Belhi. Sünuhat-ı İlahiyye. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. 1355[1936]. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-145. 155y.

Bektaşilik-Alevilik. Atatürk Kütüphanesi-Osman Ergin Kitapları 86/1. y.1-60.

Bursa kütüphanelerindeki tasavvuf mecmualarına ait defter. Rik'a. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-248. 46y.

Darülfünun ders notlarına ait defter. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-172, 173,175.

Divan-ı Baki. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-218. 106y.

Eimme-i Huda. 1340[1921-22]. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-33. 88y. 1955? yılında basılan On iki imam adlı kitaba esas teşkil etmiştir).

Fevâid tercümesi. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. 1934. Atatürk Ktp. Osman Ergin Kit. 312/2. y.23-49.

Hatayî Divanı. Haz. Abdülbaki Gölpınarlı. Yüksel Gölpınarlı Koleksiyonu.

Hazâ   Vilâyet-nâme-i  Otman Baba. Haz.  Abdülbaki  Gölpınarlı. Yüksel   Gölpınarlı Koleksiyonu.

İlm-i nücum notları. Yüksel Gölpınarlı Koleksiyonu.

İran edebiyatı notları. Yüksel Gölpınarlı Koleksiyonu.

Mantık ve felsefe notları. 1941. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-121. 89y.

Mecdînâme çevirisi. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı. 1344 [1925]. Atatürk Kütüphanesi-Osman Ergin Kitapları 86/1. y. 1 -16. (Abdülaziz Mecdi Tolun'un eserinin tercüme ve şerhidir.)

Mecmua (Mektup ve defter kağıtlarına yazılmış Melamete ve Melamiliğe dair notlar). Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-138.

Mecmua. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-134.

Mecmua. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-120. 120y. 13a, 22a, 24b, 28b, 31b, 41a, 57b, 67a-b, 73a-b. 75b. 77b-78b. 88b'de Abdülbaki Gölpınarlı'nın şiirleri vardır.

MuallimNaci. Haz. Abdülbaki Gölpınarlı. Yüksel Gölpınarlı Koleksiyonu.

Mutalsımat şerhi . 1344[ 1925]. Atatürk Kütüphanesi-Osman Ergin Kitapları 86/2. y.21-22.

(Abdülaziz Mecdi Tolun'un eserinin şerhidir.)

 

Nizameddin Şâhî. Zafername. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. Türk Tarih Kurumu.

 

Sarullah fi Meşhed Ebi Abdullah.  1340 [1921]. Rik'a. Mevlana Müzesi, Abdülbaki .

Gölpınarlı Koleksiyonu-32. 135y. (Bu eseri Abdülbaki Gölpınarlı, Remzi Aczi takma adıyla

1955 yılında Yeni Gülzar-ı Hasaneyn: Vaka-i Kerbela adıyla yayımlamıştır.)

Seyyid Abdülkadir Belhi'nin hal tercümesi. 1955. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu

Seyyid Muhtar  İbnul Hüseyin. Risale-i Gavsiyye. Şerh eden Abdülbaki Gölpınarlı. Mevlana Müzesi , Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-142.

Şark edebiyatı ansiklopedisi. Yüksel Gölpınarlı Koleksiyonu.

 

Ubeydi Zakanî. Tercüme-i ta'rifat-ı Ubeydi Zakanî. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. 1340(1922]. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-112. 11y.

Tarih-i Cihan-güşa. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı. Türk Tarih Kurumu.

Tarikat taçları,  giyimleri,  cihazı ve Osmanlı devri serpuşları.  Resimleyen  Abdülbaki Gölpıarlı. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu-216. 21y.

 Yeniçeri cemaat ve bölük remizleriyle çeşitli kavuk ve sarık resimleri. Haz. Abdülbaki

           Gölpınarlı. Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Koleksiyonu. 6y.

 

HAKKINDA YAYIMLANANLAR (ELEŞTİRİLER, RÖPORTAJLAR, TANITIMLAR)

“Abdülbaki Gölpınarlı." Uluslararası Yunus Emre Semineri, İstanbul 6, 7, 8 Eylül 1971:

Biyogrifler, Mesajlar, Program. İstanbul: Akbank, 1971. s.25-26.

 

“Abdülbâki Gölpınarlı'ya göre Yunus Emre: Mevlânâ'nın Türk diliyle bir ifadesidir." Yeni Gazete.      22.6.1971.

“Abdülbaki Gölpınarlı'nın en değerli 1950 kitabı müzemize bağışlandı." Türkiye'de Yarın. 20

Kasım 1982.

Acaroğlu, Türker. "'Yeni yayınlar: Mevlânâ'nın mektupları." Milliyet. 12.12.1962.

Akar, Metin. "Vefatının on ikinci yılında Abdülbakî Gölpınarlı ve eserleri." Bir: Tür İncelemeleri Dergisi, s.2 (1994): 7-30.

Altunç. Hulki. "Ya o da ölürse." Gösteri, yıl 2, s.23 (Ekim 1982): 20-21.

Alparslan, Ali. “Abdülbâki Gölpınarlı Hoca." Türk Edebiyatı, s. 108 (Ekim 1982): 9.

Alparslan, Ali. "Kültür tarihimizin "hadislere lâyık" gerçek bir bilim adamını yitirdik: Abdülbaki          Gölpınarlı." Milliyet Sanat Dergisi, s.56 (15 Eylül 1982): 30-31.

Alparslan, Ali. "Türkoloji sahasının büyük kaybı." Cumhuriyet. 7.9.1982.

Altan, Çetin. "Onların uzattığı hazinelere uzananlar az oldu." Güneş. 23.9.1982.

Ataç, Nurullah. "Mektup-Abdülbaki Gölpınarlı'ya [Divan edebiyatı beyanındadır hakkında]. Ulus. 16.4.1945.

Ateş, Ahmed. "Fütüvvet A.G." Türk Dili 1, s.12 (Eylül 1952): 664-68.

Ateş, Ahmed." Mevlâna Celâleddin Rûmî (A.G.)." Türk Dili 1, s. 3 (Aralık 1952): 152-58.

Ateş, Ahmed. "Abdülbâki Gölpınarlı: Mevlâna'dan sonra Mevlevîlik." Türk Dili 3, s.33 (Haziran 1954): 533-34.

Bardakçı, Murat. "Abdülbaki Hoca'dan eski zaman fıkraları." Hürriyet Show. 4.9.1994.

Bardakçı, Murat. "Yakın geçmişin büyük mistiği Gölpınarlı." Milliyet. 5.7.1983.

Batur, Enis. "Belki de güneş tutulmak üzeredir." Tan. s. 6 (Ekim 1982): 19-21.

Bilgegil, Kaya. "Fuzulî Divanı ve bu münasebetle yapılan hatalar." M. Kaya Bilgegil'in makaleleri. Haz. Zöhre Bilgegil. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993. s.353-368.

Bilgegil, Kaya. "Hüsn-ü Aşka dair." M. Kaya Bilgegil'in makaleleri. Haz. Zöhre Bilgegil. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993. s.377-416.

Borak, Sadi. "Mevlânâ âşıkı Gölpınarlı'nın evinde bir saat." Tarih Coğrafya Dünyası 2, s. 12 (Aralık 1959): 447-49.

Dizdaroğlu, Hikmet. "Abdülbâki Gölpınarlı: Türk tasavvuf şiiri antolojisi." Türk Folklor Araştırmaları 14, s.274 (Mayıs 1972): 6297-99.

"Edebiyat tarihçisi ve yazar Abdülbaki Gölpınarlı öldü." Cumhuriyet. 26.8.1982.

Erdoğan, Erol. "Abdülbâki Gölpınarlı." Yeni Konya. 18.11.1982.

Ergun, Sadettin Nüzhet. "Abdülbaki, Kaygusuz Vizeli Alâeddin: hayatı ve şiirleri." Türkiyat Mecmuası 3, yıl 1926-33 (1935): 301-04.

Ergun, Sadettin Nüzhet. "Bakî, Gölpınarlı." Türk Şairleri, c.2. İstanbul: [t.y.]. s.724-727.

Ertop, Konur, Konuşan. "Abdülbaki Gölpınarlı." Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı: 1976. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1976. s.723-33.

Ertop, Konur. "Geçmişi geleceğe bağladı." Cumhuriyet. 7.9.1982.

Felek, Burhan. "Evvel giden ahbaba.." Milliyet. 8.9.1982.

Gökyay, Orhan Şaik. "Abdülbaki Gölpınarlı'nın ardından: 1901-1982." Milli Kültür, s. 39 (Nisan 1983): 47-48.

Gökyay, Orhan Şaik. "Bu da divan edebiyatı beyanındadır." Yücel, s. 112 (Şubat 1946): 186-93. Ayrıca aynı adla Destursuz bağa girenler. İstanbul: Dergah, 1982. s.35-44.

"Gölpınarlı, Abdülbâki." Türk Ansiklopedisi, c.18. Ankara: MEB, 1970. s.11-12.

Görkem, İsmail. "Divan edebiyatı ve bir itiraf." Ortadoğu. İstanbul. 23 Ocak 1976. s.2.

Güner, Ahmet. 'Kitaplar intikam alıyor." Bugün. 3.4.1971.

Halıcı, M. "Tarihin pençesinden kimse kaçamaz." Çağrı, yıl 38, s.414 (Mayıs 1994): 9

Hızlı, Doğan. "Bir büyük âlim, bir kendine özgü kişilik." Tan, s.6 (Ekim 1982): 16-18.

İlaydın, Hikmet. "Gölpınarlı Hoca." Hürriyet Gösteri, s. 23 (Ekim 1982): 22.

Kaplan, Mehmet. "Abdülbaki Gölpınarlı." Milliyet Sanat Dergisi, s.56 (15 Eylül 1982): 31.

“Kuran Türkçeye tercüme ediliyor." Vatan. 22.4.1955.

“Kur'an-ı Kerim'in yeni bir tercümesi." Cumhuriyet. 15.5.1955.

[Kürkçüoğlu], Kemal Edip. "Divan edebiyatı beyanındadır-fantezi-" Amaç, s.4 (29 Ekim 1945): 11.

“Mevlâna ve Mevlevilik üzerine Abdülbaki Gölpınarlı ile yapılan raportaj." Milliyet.15.12.1979

Muallim Cevdet. "Mecalis-i Sab'a. Çev. Abdülbâki Gölpınarlı." Çağrı 10, s.99 (Nisan 1966): 11-13

“Nasreddin Hoca konusundan Abdülbaki Gölpınarlı ile bir konuşma." Konuşan Ömerlili. Ilgaz 3,  s.35 (Ağustos 1964): 7.

Önder, Mehmet. "Bir ilim ve irfan hazinesi göçtü." Yeni Konya Gazetesi. 30.8.1982.

Özerdim, N. S. "Bir Mevlâna tanıtıcısı." Tarih Coğrafya Dünyası 2, s. 12 (Aralık 1959): 427-28

Özkırımlı, Atilla. "Ölümünün 5. yılında Abdülbaki Gölpınarlı: günümüzde artık yetişmeyen bilim adamlarından biri." Cumhuriyet. 29.8.1987.

Öztelli, Cahit. "Şeyh Bedrettin dolayısıyla Gölpınarlı'ya cevabım." Papirüs 4, s.9 (1969): 11-19; aynı yazı Türk Folklor Araştırmaları 12, s.245 (1969): 5777-5482.

Öztelli, Cahit. "Bir Mevlana uzmanı." Çağrı, s.3 (Aralık 1957): 6-7, 16

Subhânî, Tevfîk. "Muxtasarî der-bâre-i zindigânî ve âsâr-ı ustâd Abdülbâki." Dânişgâh-i Âzerâbâdgân Neşriyye-i Dânişgede-i Edebiyyat u 'Ulum-i İnsanî= [Azerbaycan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dergisi], Tebriz, s. 128-129 (...): 127-136.

Songar, Ayhan. "Abdülbâki Gölpınarlı." Türk Edebiyatı, s.108 (Ekim 1982): 10.

Sungurbey, İsmet. "İlmin başı sağolsun!" Cumhuriyet. 7.9.1982.

Sülker, Kemal. "Abdülbâki Gölpınarlı." Yazko Edebiyat, s.25 (Kasım 1982): 78-83.

Sülker, Kemal. "Hümanist bir bilgin sonsuzluğa göçtü: Gölpınarlı sustu." Sanat Edebiyat 81, yıl 2, .s.l7(l Ekim 1982): 6-10.

Tanili, S[erver]. "In memoriam Abdülbaki Gölpınarlı." Turcica 16 (1984): 7-9.

Tanju, Sadun, Raportaj yapan. "Kurân'ı Kerim'in Türkçe tercümesi yapıldı." Vatan.7.6.1955.

Tunca, Aynur. "Abdülbaki Gölpınarlı: hayatı ve eserleri." Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, 1987.

Ulunay, Ahmet Refii. "Takvimden bir yaprak: bir hibe dolayısıyla." Milliyet. 26.9.1961.

Ülker, Muammer. "Ardında koca bir isim bıraktı." Cumhuriyet. 7.9.1982.

Yüksel, Sedit. "Abdülbâki Gölpınarlı: Şeyh Galip: hayatı, sanatı, şiirleri." Türk Dili 2, s. 22 (Temmuz 1953): 707-709.

"Yüzyıllara seslenen şair: Yunus Emre, hayatı ve bütün şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı." Yeni Ortam, s. 9 (26 Temmuz-9 Ağustos 1971): 30.

 

 

Makaleler
MEVLANA’NIN ADALET FELSEFESİ  -Dr. Ergin Ergül  (07 Aralık 2017)
NÛR ORDUSU  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2016)
HAZRETİ PEYGAMBERİN YAKINLARI  -Ahmet ŞAHİN  (22 Nisan 2016)
Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile  -Prof. Dr. Abdulhakim Yüce  (23 Şubat 2013)
Hz. Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı  -Muhammed ACIYAN  (19 Ekim 2012)
Mevlana’nın Şemaili Hakkında Yanılgılar  -Muhammet ACIYAN  (12 Temmuz 2012)
İstanbul'da Mevlevîlik  -Ekrem Işın  (22 Haziran 2012)
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı  -Ahmet ŞAHİN  (20 Mayıs 2012)
Şihabüd-din Sühreverdi  -Semâ Âdabı  (07 Ocak 2012)
MESNEVΒNİN ÖNSÖZÜ VE DİBACESİ  -Tahir-ül Mevlevî  (06 Ocak 2012)
TAHiR-ÜL MEVLEVÎ, HAYATI VE ESERLERi  -Sadi Aytan  (06 Ocak 2012)
TASAVVUFÎ ŞİİR  -Ahmet ŞAHİN  (03 Ocak 2012)
Mevlevî Müziği ve Sema'  -Hakan Talu  (01 Ocak 2012)
Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce  -Ergin Ergül  (13 Aralık 2011)
MEVLÂN’NIN ESERLERİNDE İNSANIN MANEVÎ GÖRÜNÜŞLERİ  -PROF. DR. KERİM ZEMANİ  (13 Aralık 2011)
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI!  -Hatice Sedef Ergül  (11 Aralık 2011)
SIRR-I MA‘NEVÎ - İnceleme-Metin  -Dr. Ekrem BEKTAŞ  (03 Kasım 2011)
Kur'ân'ın Mânevî Bir Tefsiri Mesnevi  -Doç. Dr. Hüseyin Güllüce  (14 Temmuz 2011)
MEVLANA’DA ÜZÜM  -R. Bahar AKARPINAR  (20 Mayıs 2011)
EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI  -Gülgün YAZICI  (20 Mayıs 2011)
SÜLEYMAN BELHÎ AİLESİ VE SON MEVLEVÎ POSTNİŞÎNLERİ  -Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZ  (19 Mayıs 2011)
AŞK BAHÇESİNİN İNLEYEN BÜLBÜLÜ: YAMAN DEDE  -Hatice Sedef Ergül  (08 Mayıs 2011)
MİLLÎ SECİYYE  -Ahmet ŞAHİN  (08 Mayıs 2011)
YÂ RESÛLULLAH!..  -Ahmet ŞAHİN  (18 Nisan 2011)
BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  -Prof. Dr. Mehmet AYDIN  (12 Nisan 2011)
MESNEVİ TERCÜMESİNİN MUKADDİMESİ  -Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım)  (12 Nisan 2011)
Şems-i Tebrizi'nin Evrensel Mesajları  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Mevlana Öğütlerinin Sosyal Açıdan Önemi  -Kazım ÖZTÜRK  (20 Mart 2011)
MEVLANANIN TEFEKKÜR DÜNYASI  -Kazım Öztürk  (20 Mart 2011)
Hz. MEVLANA'DA ASK  -Dr. Mehmet ÖNDER  (13 Ocak 2011)
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI  -Can ALPGÜVENÇ  (31 Aralık 2010)
KÂİNÂTIN GÜLܒNE  -Ahmet ŞAHİN  (30 Aralık 2010)
ÜMMET’İN MÜNÂCÂTI  -Ahmet ŞAHİN  (29 Aralık 2010)