2007 MEVLÂNÂ YILINDA İRFAN HAMLELERİ

 2007 MEVLÂNÂ YILINDA İRFAN HAMLELERİ

Malûm olduğu üzere 2007 UNESCO tarafından ‚Mevlânâ Yılı‛ ilân edildi. Bu vesileyle ülkemizde de Mevlânâ ile ilgili birçok etkinlik düzenlendi. Mevlânâ ile ilgili her yıl birçok etkinlik yapılmakta, süreli yayınlar her yıl Mevlânâ hakkında çok sayıda makale ve araştırma yazılarına yer vermektedir. Dünya çapında bir ilginin sahibi olan Mevlânâ hakkında her dem yeni bir şeyler söylemenin mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O, Mesnevî'si ve diğer eserleriyle; bunlardan da önce büyük hayatıyla günümüz insanına gerekli ilhamı / motivasyonu verebilecek bir tesir gücüne sahiptir.

Bu muazzam kültür birikiminin Batıda gördüğü ilgi gittikçe artan boyutlara ulaşmaktadır. Amerika'da İncil'den sonra en çok okunan kitabın Mesnevî olduğu görülmektedir. Mesnevî'nin yüzyıllar boyunca gördüğü ilginin genişle-yerek sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu büyük ilgi günümüzde Mevlânâ etrafında bazı sorgulamaların yapılmasını da gerekli kılmaktadır. Bir kısım çevrelerin Mevlânâ'yı İslâmî kimliğinden soyutlayarak algılama çabalarının da etraflıca değerlendirilmesi gerekir. Yine gittikçe daha çok söz edilir olan ‚Ilımlı İslâm‛ vâkıası kapsamında Mevlânâ'ya bazı yaklaşımların da dikkatle süzgeçten geçirilmesi bir ihtiyaçtır.

Mevlânâ'nın İslâm tasavvufu içindeki yerinden kopartılıp Batılı anlamda mistik bir düzleme indirgenmesi, doğrusu, sulandırılmış bir Mevlânâ algısından söz etmemizi gerekli kılar. Böyle bir tavrı sorgulamak ve çağımızın manevî kavramları bile asıl bağlamlarından koparan, onlara içi boş bir 'muhteva' yükleyerek kısa sürede tüketen anlayış tarzına karşı sahih bir duruş sergilemek gerekir.

Bir yandan Mevlânâ'nın ve Mevlevîlerin günümüze bırakmış olduğu muazzam kültür birikimini; Mevlevîliğin çeşitli yansımalarını tebellür ettiren kitapları, tasavvuf musikîsine katkılarını, Mevlevîhâneler vasıtasıyla mimarî alanındaki katkılarını yalın bir biçimde değerlendirmek, öte yandan Mevlânâ vasıtasıyla gündeme getirilebilecek bazı çağdaş sorunları (Ilımlı İslâm, kuru bir mistisizme dönüştürülmüş sûfiyâne tecrübe vb.) halletmek zorundayız. Sadece Mevlevî müellifler tarafından hazırlanmış kitap birikimini sağlıklı bir biçimde ortaya koyabilmek; bunları günümüz insanına sunabilmek ve böylece düşünce dünyamızın verimini artırmak bile yoğun ve yorucu bir mesai gerektirmektedir. Bu alanda şimdiye kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin çok azıdır. Kültürümüzün atardamarlarından biri olan tasavvufun da Mevlânâ özelinde sağlıklı bir biçimde ele alınması ve değerlendirilmesi mümkündür.

Mevlânâ ile bağlantılı sayabileceğimiz bir husus da Farsça'nın gittikçe artan oranda ilgi görüyor oluşudur. Tek etken değilse de büyük oranda Mesnevî'nin dili olması dolayısıyla gençlerin Doğu dilleri içinde özellikle Farsça'ya yöneldiklerini görmekteyiz.

2007 boyunca Mevlânâ'yla ilgili olarak neler yapıldı?

Mevlânâ Yılı dolayısıyla ülkemizde -Başta Şeb-i Arus törenleri olmak üzere- birçok etkinlik gerçekleştirildi ve çeşitli yayınlar yapıldı. Aslında Mevlânâ her zaman çok ilgi görmektedir ve elbette gördüğü ilgi Mevlânâ Yılı ile sınırlı değildir. Bu sebeple 2007' Mevlânâ Yılı olmasına rağmen, yıl içinde yapılan etkinliklerin çok da görünür olmadığını söyleyebiliriz. 2007'de Mevlânâ'yla ilgili özel sayıların Yedi İklim (Ekim 2007, S. 211), Türk Edebiyatı (Ekim 2007, S. 408) ve Berceste (Aralık 2007, S. 66) dergilerinin hazırladığı üç özel sayıyla sınırlı olmasının bir sebebi de ülkemizdeki irfan çevrelerinin kâhir ekseriyetle hemen her zaman Mevlânâ'yla ilgileniyor, eserlerini okuyor, süreli yayınlarında onunla ilgili yazı ve araştırmalara yer veriyor oluşudur.

Yıl içinde sevindirici bir gelişme ise SÜMAM tarafından Konya'da bir Mevlânâ Araştırmaları Dergisi'nin yayınlanmaya başlamasıdır. Derginin 2007'de ilk sayısı çıktı; ikinci sayısının hazırlıkları ise devam etmektedir. Yine 2007 içinde Mevlânâ Araştırmaları Derneği'nce Adnan Karaismailoğlu editörlüğünde kitap-dergi formatında bir Mevlânâ Araştırmaları yıllığı yayınlandı. İlk sayısı yayınlanan bu yıllığın her yıl yayınlanarak sürdürülmesi Mevlânâ araştırmalarına katkı olacaktır.

Türkiye Yazarlar Birliği 2007'de iki ayrı Mevlânâ Sempozyumu düzenledi. Bunlardan ilki 23-27 Mart 2007 tarihleri arasında Halep'te gerçekleşti ve Halep Mevlevîhânesinde yapıldı. Türkiye ve Suriye'den bilim adamlarının katıldığı bu Sempozyum Mevlânâ'nın yurt içinde olduğu kadar, komşularımız arasında da bir sevgi ve irfan köprüsü olabileceğini göstermiştir. TYB'nin düzenlediği ikinci sempozyum ise Gelibolu Mevlevîhânesi'nde 4-5 Mayıs 2007'de düzenlenen ‚Mevlânâ Günleri‛ idi. Geniş bir katılımla ve Gelibolu Mevlevîhânesi'nin zevk-i selim örneği mekânı ve manevî atmosferinde düzenlenen bu sempozyum Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gelibolu Kaymakamlığının katkılarıyla gerçekleştirildi. Her iki Sempozyumun bildirileri de yıl içinde kitaplaştırıldı.

2007 boyunca Mevlânâ ile ilgili yeni kitapların ve eserlerinden yeni tercümelerin de yayınlandığını belirtmeliyiz. Mesnevî'nin yeni bir tercümesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Farsça hocalarından Hicabi Kırlangıç ve Derya Örs tarafından yapıldı. Bu tercüme, oldukça sade dili ve akıcı üslûbuyla bugüne kadar yapılmış Mesnevî tercümelerinin yanında yerini aldı. Bu arada Mevlânâ'nın diğer eserlerinden bir kısmının da yeni tercümeleri yapıldı. Âbidin Paşa'nın ünlü Mesnevî Şerhi de 2007'de sadeleştirilerek yayınlandı. Bu şerh, sağlıklı bir çevrimyazı çalışmasıyla ortaya konulmadan önce sadeleştirilerek yayınlanmış olsa da önemli bir çalışmadır.

Mevlânâ ile ilgili yayınlardan bir kısmı ise bu büyük velînin Batıda gördüğü ilginin tercümeler yoluyla Türkçeye yansımalarıdır. Bu meyanda 2007'de Kebir Helminski, Neil Douglas-Klotz, Coleman Barks, John Moyne gibi yazarların Mevlânâ konulu kitapları; Mesnevî'den Batılı okur için yapılmış seçmeler Türkçeye tercüme edildi. Bu kitapların bir kısmı yukarıda söz ettiğimiz Mevlânâ etrafında dile getirilen birtakım sorunları su yüzüne çıkartan yayınlardır ve bu bağlamda dikkat çekicidir.

Görüldüğü üzere 2007 Mevlânâ Yılı belirli bir canlılık sağlamıştır. Fakat Mevlânâ'nın 2007 öncesinde olduğu gibi 2007 sonrasında da hep gündemimizde olacağını hemen vurgulamak isteriz. Mevlânâ dolayımında birçok geleneksel ve güncel meseleyi, çağdaş sorunu konuşabilir ve tartışabiliriz. Elimizde böyle bir mirasın bulunması, şüphesiz büyük bir imkândır. Kur'ân'ın bir tefsiri konumundaki Mesnevî bu hususlarda isabetli adımlar atmamızı kolaylaştıracak ve Mevlânâ bütün sıcaklığıyla bizi etkilemeye devam edecektir.

Tasavvuf Dergisi okuyucularına faydalı olabileceği düşüncesiyle, 2007 yılında Mevlânâ hakkında yazılanları tespit edebildiğimiz kadarıyla burada vermeyi uygun buluyoruz.

Mevlânâ Yılı Dolayısıyla 2007 Boyunca Mevlânâ Hakkında Yazılanlar 1

Özel Sayılar

"Mevlana Özel Sayısı", Berceste, Yıl: VI, Aralık 2007, S. 66, 44 s.

"Mevlana Özel Sayısı", Eğitimde Gülistan (Kulu Millî Eğitim Müdürlüğü dergisi), Yıl: IV, S. 5, 47 s.

"Mevlana Özel Sayısı", Yedi İklim, Ekim 2007, S. 211, 174 s. 214 | Dr. Vahit GÖKTAŞ

"Mevlânâ ve Mevlevîlik Kültürü", Türk Edebiyatı, Ekim 2007, S. 408, 77 s.

Dosyalar

"2007 Mevlâna Yılı", Semaver, Yıl: I, (Mayıs) 2007, S. 1, s. 8-23 "Harun Başlı-Adnan Karaismailoğlu, Y. Turan Günaydın, Sadık Yalsızuçanlar, Selver Zengin, Serap Turgut".

"Ya Hazret-i Mevlânâ", Yenidünya, Yıl: XV, Aralık 2007, S. 170, s. 43- "Mehmet Demirci, M. Erol Kılıç,-Mahmut Bıyıklı".

"Özel Bölüm: Mevlânâ ve Batı", Türk Edebiyatı, Ekim 2007, S. 408, s. 60-66 "Hasan Akay-İlyas Öztürk, Senail Özkan, Éva de Vitray-Meyerovitch, Annemarie Schimmel'den".

Şule Altundağ, "Hoşgörüm Altın Kafeste", Gerçek Hayat, 2 Şubat 2007, S. 328, s. 36-37 "Mevlânâ Dosyası".

"İki Düşünür, İki Mücadele Adamı Mevlâna ve Yunus", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim,

"Mevlâna", Bilim ve Ütopya, Yıl: XIV, Aralık 2007, S. 162, s. 4-14 "Erdem Ergen, İlhan Başgöz, Hüseyin Haydar, Nuri Şimşekler, Bayram Ali Çetinkaya, Dursun Ayan".

Röportajlar

"Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Hz. Mevlânâ Hakkında", Yıl: II, Aralık 2007, S. 15, s. 16-19.

Rabia Gülcan, "Hicabi Kırlangıç ile "Mesnevî ile muhakemem güçlendi", Yıl: II, Aralık 2007, S. 15, s. 39.

Halime Kökce, ‚"Sırrı Süreyya Önder:" "Mevlânâ yaşasaydı çok büyük bir yönetmen olurdu", Gerçek Hayat, 12 Ekim 2007, S. 41 (364), s. 26-27.

Yazılar

A. Vahap Akbaş, "‚Bir Mevlevî, Bir İttihatçı"‛, Berceste, Yıl: V, Haziran 2007, S. 60, s. 30-31 *Tâhirü'l-Mevlevî'nin hatıraları hk.+.

Adem Arıkanlı, ‚"İkbâl, Mevlâna ve Pakistan"‛, Sızıntı, Yıl: XXIX, Nisan 2007, S. 339, s. 111-114.

Ahmet Hüsrev, ‚"Entelektüel Bir kompleks: Mevlana'yı Batı Üzerinden Okumak"‛, Beyaz Gemi, Kasım 2007, S. 2, s. 20-21.

Ahmet Güner Sayar, ‚"Fatih Türbedarı Amiş Efendi'yle Sohbetler / Mesnevî Şarihi Ahmed Avni Konuk'un Notları"‛, Türk Edebiyatı, Ekim 2007, S. 408, s. 48-52.

Ahmet Sevgi, ‚"Ahmed Avni Konuk'tan Tevfik Fikret'e Cevap"‛, Türk Edebiyatı, Aralık 2007, S. 410, s. 49-53.

Akif Vezir, ‚"Mevlânâ'ya 2007 Raporunu Takdimimizdir: Sözü Doğru Anlayan Adam Hasreti Sürüyor!‛", Genç, Yıl: II, Aralık 2007, S. 15, s. 14-15.

Ali Günvar, ‚"Hz. Mevlâna ve Hakîkatül Hakâyık"‛, Yedi İklim, Ekim 2007, S. 211, s. 8-9.

Ali Temizel, ‚"Mevlânâ'nın Hayat Hikâyesiyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler‛", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 96-119.

Ali Temizel, ‚"Mevlânâ'nın Eserleriyle İlgili Olarak Eski Harfli Türkçe Telif Edilen Eserler‛", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 120-158.

Bayram Ali Çetinkaya, ‚"Okyanusların (Şems ve Mevlâna'nın) Kavuşması: Sevgi ve Dostluğun Nirengi Noktası", Bilim ve Ütopya, Yıl: XIV, Aralık 2007, S. 162, s. 24-33.

Cahit Doğan, ‚"Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rumî I-II"‛, Rehber, Mayıs 2007, S. 50; Haziran 2007, S. 51, s. 50.

Cansu Yılmazçelik, ‚"Mevlâna / Dünya Hapishanesinde Mahpusun"‛, K, 27 Nisan 2007, S. 30, s. 6-11.

Cavit Marancı, ‚"Şeyh Galib ve Hüsn ü Aşk"‛, Ay Vakti, Yıl: VII, Şubat-Mart 2007, S. 77-78, s. 38-40.

Celâleddîn-i Humâî, ‚"Velednâme'ye Göre Mevlânâ'nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat Hikayeleri‛", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 9-28.

Cihat Arınç, ‚"Monla-yı Rûm'u Anarken: Yeni Bir 'Şimdi' Düşünmek‛", Anlayış, Aralık 2007, S. 55, s. 86-88. 2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri | 215

Derya Örs, ‚"Mevlânâ'da Dünya Kavramı‛", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 254-268.

Dilâver Gürer, ‚"Mesnevî'de Hz. Peygamber (s)‛", Âşinâ, Yıl: IX, Kış-İlkbahar 2007, S. 25, s. 49-61.

Dursun Ayan, ‚"Mevlâna'nın, Felsefe ve Mantık Karşıtı Birkaç Beyti Üzerine"‛, Bilim ve Ütopya, Yıl: XIV, Aralık 2007, S. 162, s. 34-42.

Dursun Gürlek, ‚"Mesnevî'nin Sırrına Eren Bir Âşık Tahirü'l-Mevlevî"‛, Yenidünya, Yıl: XIV, Ocak 2007, S. 159, s. 14-16.

Ebubekir S. Şahin, ‚"Mevzûâtü'l-Ulûm'da Mevlânâ‛", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 470-475.

Erdeniz Utku, ‚"Mevlânâ'da Ölümün Aslı"‛, Sürmelim, Yıl: I, Mayıs 2007, S. 1, s. 34-35.

Gülen Üstündağ, ‚"Mevlana'sız Medeniyetler İttifakı Olmaz"‛, Aksiyon, 1 Ocak 2007, S. 630, s. 58-59.

Hasan Almaz, ‚"Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde Bulunan Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eserler"‛, Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 213-238.

Hasibe Mazıoğlu, ‚"Doğumunun 800. Yılı Dolayısıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî‛", Türk Dili, c. XCIII, Ekim 2007, S. 670, s. 619-629.

Hicabi Kırlangıç, ‚"Mevlânâ'nın Şiirinde Su İmgesi‛", Kültür, Kış 2007, S. 9, s. 106-109.

Hicabi Kırlangıç, ‚"Mesnevî'de Dua"‛, Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 239-253.

Hülya Atakan, ‚"Düğün Günü"‛, Ay Vakti, Yıl: VII, Şubat-Mart 2007, S. 77-78, s. 6-8.

Hüseyin Ayan, ‚"Sevâkıb-ı Menâkıb'da Hz. Peygamber'in (s) Hadîsleri"‛, Âşinâ, Yıl: IX, Kış-İlkbahar 2007, S. 25,s. 89-98.

Hüseyin Türkmen, ‚"Mevlâna'yı Anmak ve Anlamak"‛, Berceste, Yıl: V, Ocak 2007, S. 55, s. 16.

İhsan Kurt, ‚"Mevlana Hep Mevla'ya Sığınmıştır‛", Ay Vakti, Yıl: VII, Şubat-Mart 2007, S. 77-78, s. 4-5.

İmzasız, ‚"Mevlâna'ya 2007 Raporunu Takdimimizdir: Adam Hasreti Sürüyor!‛", Yıl: II, Aralık 2007, S. 15, s. 14-19 *Akif Vezir, Musa Yay, Osman Nûri Topbaş+.

Kibar Ayaydın, ‚"Mevlâna Aşığı Bir Şair ‚Muhammed İkbal"‛, Akpınar (Niğde),Yıl: II, Mart-Nisan 2007, S. 8, s. 20-25.

Kibar Ayaydın, ‚"Mevlâna Aşığı Bir Şair: Muhammed İkbâl"‛, Yağmur, Yıl: IX, Temmuz-Eylül 2007, S. 36, s. 68-71.

Mehmet Korkmaz, ‚"Mevlânâ'dan Günümüze Bakış-1 / Mevlânâ ve İnsanlığın Şirazesi"‛, Yeni Odak, Yıl: IX, 15-Ocak-15 Şubat 2007, S. 90, s. 28-29.

Mustafa Aksoy, ‚"Mevlânâ Mesnevi'sinin Yaygın Olarak Okunmasına Ontolojik Bir Yaklaşım‛", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yazı 2007, S. 42, s. 123-136.

Mustafa Erdal, ‚"Mevlana Olmak‛", Yakamoz / Çubuk İHL Kültür Dergisi, Yıl: II, Mayıs 2007, S. 2, s. 15-16.

Mustafa Kara, ‚"Mevlânâ ve Leyla Hanım"‛, Yıl: XIV, Ekim 2007, S. 168, s. 44-45.

Nazan Özcan, "İstanbul Kültür Sanat Vakfi'nin Hazırladığı ‚Mevlânâ Celaleddin-i Rumi: 99 Şiir, 99 Resim‛ Kitabında Ergin İnan'ın Farklı Tekniklerle Çalıştığı 99 Adet Eserle Talat Sait Halman'ın Derlediği 99 Mevlânâ Şiiri Yer Alıyor‛", Milliyet Sanat, Aralık 2007, S. 854, s. 108-109,

Necip Fazıl Duru, "Batılı Seyyahların Gözüyle 'Dönen Dervişler" ‛, Hece, Yıl: XI, Ekim 2007, S. 130, s. 118-146.

Necip Fazıl Duru, "Devran: Bir Çelebi Kızının Yürek Burkan Öyküsü", Hece, Yıl: XI, Mayıs 2007, S. 125, s. 143-147 (Şükrü Pamirtan'ın romanı hk.).

Nuri Şimşekler, "Mevlâna'ya Bilim Adamı Gözüyle Bakılabilir mi?", Bilim ve Ütopya, Yıl: XIV, Ara-lık 2007, S. 162, s. 19-23.

Nuri Şimşekler, "Mevlânâ'nın Eserleriyle İlgili Yabancı Dillerde Yapılan Çalışmalar (1973-2005)", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 159-212.

Nurullah Çetin, "Mevlana'ya ‚Hümanist‛ Deyu Bühtan Eylemişler", Edebiyat Otağı, Şubat 2007, S. 17, s. 2-10.

Recep Alyağıl, "Çağdaş Felsefede Onto-Teoloji Eleştirisi, Mevlânâ ve Nâzım'ın Şiirinde Tasavvuf", Hece, Yıl: XI, Ocak 2007, S. 121 (N. Hikmet Ö. S.), s. 323-331.

Rıza Duru, "Mesnevî ve Sezai Karakoç", Mevlânâ Araştırmaları, c. I, 2007, s. 461-469. 216 |

Suavi Kemal Yazgıç, "Şefik Can: Mevlâna İçin 96 Sene", Gerçek Hayat, 31 Ağustos 2007, S. 35 (358), s. 16-17.

Timuçin Çevikoğlu, "Ney ve Nezr-i Mevlânâ İlişkisi", Mostar, Ağustos 2007, S. 30, s. 72-73.

Yakup Öztürk, "2007 Mevlâna Yılı", Mostar, Kasım 2007, S. 33, s. 74-75.

Yakup Şafak, "Mehmet Muhlis Koner ve Mesnevî'nin Özü Adlı Eseri", Yedi İklim, Temmuz-Eylül 2007, S. 208-210.

Zafer Işık, "Mevlânâ'nın Misâfirleri", Berceste, Yıl: VI, Temmuz 2007, S. 61, s. 9.

Ziya Avşar, "Dinle Macerasını Şu Neyin", Kardeş Kalemler, Haziran 2007, S. 6, s. 18-19 "Mesnevi'nin ilk 18 beytinin manzum tercümesi".

Ziya Avşar, "Mevlânâ'ya Gitmek; Yollar Muhtelif, Gâye Birdir", Kardeş Kalemler, Nisan 2007, S. 4, s. 77-81.

Ziya Avşar, "Rûhu'l-Mesnevî'de Mesnevî'nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi", Berceste, Yıl: VI, Ağustos 2007, S. 62, s. 5-7.


* Dr., Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi

1 Bu bölümün hazırlanmasında katkılarını gördüğüm değerli araştırmacı Yusuf Turan GÜNAYDIN Beye teşekkür ederim.


Events Done and Works Written On Mevlana in “2007 Mevlana Year”

Summary:

2007 has been promulgated as “Year of Mevlana” by UNESCO. Various activities are performed in relation to Mevlana, and periodicals host numerous articles and research works about Mevlana. Programs on Mevlana have been organized overall the world in 2007 and papers are written. This article makes an assessment of the activities conducted in relation to Mevlana in 2007, and tries to establish what is done and written in Turkey. Full identity of these articles and researches published in various scientific and popular journals is given in alphabetic order.

Keywords: Mevlânâ, Unesco 2007, Article, Journal

As known, 2007 has been promulgated as the "Year of Mevlana" by UNESCO. In this regards, various events are organized in our country in relation to Mevlana. Numerous events are conducted about Mevlana every year, and periodicals publish numerous articles and research works. We can easily say that it is possible to say new things about Mevlana, who is at the center of a global interest. With his Mesnevi and other works, and besides these with his life, he has a power of influence which could give the require inspiration /motivation to people of modern world.

The interest  on this enormous culture accumulation reaches to dimensions which gradually increases in the West. It is seen that Mesnevi is the book which is read the most after the Bible in the USA. We witness that the interest paid on Mesveni has been expanding over years. This  great interest requires making certain inquities on Mevlana. Efforts of some people to perceive Mevlana abstracting him from his Islamic identity should also be examined well. Also there is a need to carefully consider some approaches towards Mevlana under the scope of "Moderate Islam", which has  become a point of attraction.

Isolating Mevlana from its place in Islam Tasawwuf and reducing him to a mystical plane with a Western approach requires us to speak about a diluted percepton of Mevlana.  It is required to question such an attitude and demonstrate a firm standing towards the approach which detaches even the modern spiritual concepts of our age from their original context,   and imposes them an ungrounded “content” and consumes this meaning in the short run.

We need to evaluate the magnificent accumulation of culture which Mevlana and Mevlevis left to us, the books which reflect various aspects of Mevlevi order, his contribution in the sufi music, evaluate his  contributions to the agricultural field through Mevlevihanes, and, on the other hand, overcome some modern problems that could come into agenda through Mevlana (moderate Islam, a spiritual experience converted into a gaunt mysticism). Demonstrating the accumulation of books prepared by Mevlevi authors in a healthy manner  and presenting them to the people of our days and thus increasing the productivity of our world of thought require intense and exhausting efforts. What has been done on this area is quite less than what should be done. It is possible to analyze and assess Tasawwuf, which is one of the arteries of our culture, in a healthy manner within the context of Mevlana.

Another point which we could consider as having a connection with Mevlana seems to be the increasing interest in Persian. We see that the young people pay attention to Persian, among the Eastern languages, mainly due to the fact that it is the language of Mesnevi, though this is not a single factor.

What has been done in 2007 about Mevlana?

Numerous events have been organized in our country due to Mevlana Year, including Seb-i Arus ceremonies, and various works are published accordingly.  In fact, Mevlana has always been a focus of interest all the time, and of course this interest is not limited to Mevlana Year. For this reason, despite the fact that 2007 is the Year of Mevlana, activities conducted in the year are not that much visible.  

In 2005, Tasawwuf Journal of Scientific and Academic Research has issued a tribute publication titled “Mevlana Special Issue”, a think volume with 834 pages, (January June 2005, N.14, p.834) and in 2007, it has published a “Tribute to Mevlana”, comprising of 416 pages, which involves articles and interviews related to Mevlana. In this issue, interviews are made with various academicians, each of which is an expert on Tasawwuf, including  Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, Osman Türer, Abdülhakim Yüce, Mustafa Aşkar, Dilaver Gürer, Reşat Öngören, Himmet Konur, İsa Çelik, Hülya Küçük, Süleyman Derin, Cengiz Gündoğdu, Rifat Okudan, Sezai Küçük, Kabir Helminski, Safi Arpaguş, Mustafa Çakmaklıoğlu, Salih Çift, Hüseyin Kurt and Ali Tenik. The fact that the special issues related to Mevlana are limited to a few special issues prepared by Tasawwuf (Yıl: 8, I. 20, A Tribute to Mevlana), Seven Climates (October 2007, I. 211), Turkish Literature (October 2007, I. 408) and Berceste (December 2007, I. 66) journals is partly due to the fact the scholars in our country devote most of their times to Mevlana all the times, read his works, and works and researches about him are published in periodicals.

Another joyful progress that has taken place in the year is the fact that a Journal of Mevlana Researches has started to be published in Konya by SUMAM. The first issue of the journal was published in 2007; and the preparations for the second issue are ongoing. Again, in 2007 an almanac of Mevlana Researches has been published in book-journal format under the editorial of Adnan Karaismailoglu by Mevlana Researches Association. It will be a significant contribution to Mevlana researches to publish this almanac, the first issue of which has been published, every year.

We can say that the most important event in terms of scope and content among 2007 events is the International Mevlana Symposium, which has been organized in Istanbul and Konya  by the Ministry of Culture between 8 - 12 May 2007. 163 scientists who are experts  on their fields participated in this symposium from 32 countries, and presented papers [1].  Turkish Union of Authors also organized two separate Mevlana Symposiums in 2007. The first of this has been organized in Aleppo between 23 – 27 March 2007 and held in Halep Mevlevihane. This symposium, which hosted the participation of various scientists from Turkey and Syria, demonstrated that Mevlana could be a bridge of love and gnosis both within our country and among our neighbors. The second symposium organized by Turkish Union of Authors was the “Mevlana Days” organized on 4 -5 May 2007 in Gelibolu Mevlevihane. This symposium, which was organized with a wide participation and in an atmosphere of spirituality of Gelibolu Mevlevihane, was held with the contribution of the Ministry of Culture and Tourism and Gelibolu Governor's Office. Papers of both Symposiums were compiled in book within the year.

We should also emphasize that new books and new translations were published in 2007 about Mevlana. A new translation of Mesnevi was prepared by Hicabi Kirlangic and Derya Ors, who are two scholars from the Faculty of Language and History - Geography. This translation has found its place among other Mesnevi translations prepared up to date, with its quite simple language and fluent style. Meanwhile, new translations of part of other works of Mevlana were made. The famous Mesnevi Commentary of Abidin Pasha was simplified and published in 2007. This commentary is a significant work, although it was simplified and published before being published under a healthy translation.

Part of the publications related to Mevlana reflects the interest paid by the West on this great saint through translations. In this regard, in 2007, books of such authors as Kebir Helminski, Neil Douglas-Klotz, Coleman Barks, John Moyne about Mevlana were translated into Turkish, With selection for the Western reader. Some of these books are the publications which release some problems focused on Mevlana as we have mentioned about, and are thus eye-catching in this regard.

As can be seen, a certain atmosphere of liveliness has been provided in 2007 Mevlana Year. However, we would like to emphasize that Mevlana will be in our agenda after 2007, as it has been before 2007. In the scope of Mevlana,  we may talk and discuss various traditional and modern problems and issues. Existence of such a legacy is doubtlessly a great opportunity.  Mesnevi, which is a commentary of Quran, will facilitate our positive steps on this issue and Mevlana will continue to influence us with his full warmness.

Assuming that this will benefit to our readers, we hereby would like to present the works about Mevlana published in 2007.

WORKS PUBLISHED ON MEVLANA IN 2007 DUE TO THE MEVLANA YEAR [2]

Special Issue:

“A Tribute to Mevlana”, Tasawwuf Journal of Scientific and Academic Research, Year:8, number: 20, 2007, 416 s.

“Mevlana Special Issue”, Berceste, Year: VI, December 2007, S. 66, 44 s.

“Mevlana Special Issue”, Gülistan in Education (Kulu Journal of National Education Directorate), Year: IV, S. 5, 47 s.

“Mevlana Special Issue”, Seven Climates, October 2007, S. 211, 174 s.

“Mevlana and Culture of Mevlevi Order”, Turkish Literature, October 2007, S. 408, 77 s.

Files:

“Mevlana's Journey of Love: the Claim of Beeing Cooked and Burnt in , Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 3-14 [Ahmet Taşgetiren, H. Kamil Yılmaz, Rabia Brodbeck, Ethem Cebecioğlu, İbrahim Emiroğlu, Tarık Velioğlu].

“2007 Mevlana Year”, Semaver, Year: I, (May) 2007, S. 1, s. 8-23 [Harun Başlı-Adnan Karaismailoğlu, Y. Turan Günaydın, Sadık Yalsızuçanlar, Selver Zengin, Serap Turgut].

“Ya Hazret-i Mevlânâ”, Yenidünya, Year: XV, December 2007, S. 170, s. 43- [Mehmet Demirci, M. Erol Kılıç,-Mahmut Bıyıklı].

“Special Section: Mevlana and the West”, Turkish Literature, October 2007, S. 408, s. 60-66 [From Hasan Akay-İlyas Öztürk, Senail Özkan, Éva de Vitray-Meyerovitch, Annemarie Schimmel].

Şule Altundağ, “My Tolerance in Golden Cage”, Real Life, 2 February 2007, S. 328, s. 36-37 [Mevlana Dosyası].

“Two Thinkers, Two Men of Struggle: Mevlana and Yunus”, Education In the Light of Science and Reason,

“Mevlana”, Science and Utopia, Year: XIV, December 2007, S. 162, s. 4-14 [Erdem Ergen, İlhan Başgöz, Hüseyin Haydar, Nuri Şimşekler, Bayram Ali Çetinkaya, Dursun Ayan]. 

Interviews:

“About Hz. Mevlana, witj Osman Nûri Topbaş… ”, Year: II, December 2007, S. 15, s. 16-19.

Rabia Gülcan, “With Hicabi Kırlangıç … / My Reason has become struggle with ”, Year: II, December 2007, S. 15, s. 39.

Halime Kökce, “[Sırrı Süreyya Önder:] “Mevlana would have been a very different director if he had lived ”, Real Life, 12 October 2007, S. 41 (364), s. 26-27.

W:

A. Vahap Akbaş, “Bir Mevlevî, Bir İttihatçı”, Berceste, Year: V, June 2007, S. 60, s. 30-31 [About memories of Tâhirü'l-Mevlevî].

Adem Arıkanlı, “İkbâl, Mevlana and Pakistan”, Sızıntı, Year: XXIX, April 2007, S. 339, s. 111-114.

Ahmet Hüsrev, “An Intellectual Complex: Reading Mevlana Though West ”, White Ship, November 2007, S. 2, s. 20-21.

Ahmet Güner Sayar, “Taks with Amis Efendi, the  Fatih Türbedar  / Notes of Mesnevî Commentator Ahmed Avni Konuk”, Turkish Literature, October 2007, S. 408, s. 48-52.

Ahmet Öğke, “For 2007 World Mevlana Year”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 2003-210.

Ahmet Sevgi, “Respond from Ahmed Avni Konuk to Tevfik Fikret”, Turkish Literature, December 2007, S. 410, s. 49-53.

Ahmet Taşgetiren, “Good Muslim”, Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 3-4.

Akif Vezir, “Our Presentation of 2007 Report to Mevlana: Still Longing for the Man Who Understands the Word Correctly!”, Genç, Year: II, December 2007, S. 15, s. 14-15.

Ali Günvar, “Hz. Mevlana and Hakîkatül Hakâyık”, Seven Climates, October 2007, S. 211, s. 8-9.

Ali Temizel, “Works Written in Old Turkish Letters Related to Life Story of Mevlana”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 96-119.

Ali Temizel, “Works Written in Old Turkish Letters Related to Works of Mevlana”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 120-158.

Bayram Ali Çetinkaya, “Encountering of Oceans (of Sems and Mevlana): Benchmark of Love and Friendship ”, Science and Utopia, Year: XIV, December 2007, S. 162, s. 24-33.

Bayram Ali Çetinkaya, “Language of Speech of Twin Souls: Semâ”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 93-115.

Cahit Doğan, “Hazret-i Mevlana Muhammed Celâleddin-i Rumî I-II”, Guide, May 2007, S. 50; June 2007, S. 51, s. 50.

Cansu Yılmazçelik, “Mevlana / I am a Prisoner in the Prison of World …”, K, 27 April 2007, S. 30, s. 6-11.

Cavit Marancı, “Şeyh Galib and Hüsn ü Aşk”, Ay Vakti, Year: VII, February-March 2007, S. 77-78, s. 38-40.

Celâleddîn-i Humâî, “Life Stories of Mevlana, His Family and Friends According to Velednâme”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 9-28.

Cengiz Batuk, “Tradition of Criticism / Polemics and Mevlana's Understanding of Christianity, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 39-68.

Cevdet Kılıç, “An “Outside” Look to Philosophy and Philosopers in the Context of Mevlana”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 175-202.

Cihat Arınç, “In the memory of Molla-ı Rûm: Thinking of a New “Now” , Anlayış, December 2007, S. 55, s. 86-88.

Derya Örs, “Concept of World in Mevlana”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 254-268.

Dilâver Gürer, “Prophet (s) in Mesnevi”, Âşinâ, Year: IX, Winter-Spring 2007, S. 25, s. 49-61.

Dursun Ayan, “On Some Poems of Mevlana Which Are Objecting to Philosophy and Logics”, Science and Utopia, Year: XIV, December 2007, S. 162, s. 34-42.

Dursun Gürlek, “A Lover Who Reached the Secret of Mesveni: Tahirü'l-Mevlevî”, Yenidünya, Year: XIV, January 2007, S. 159, s. 14-16.

Ebubekir S. Şahin, “Mevlana in Mevzûâtü'l-Ulûm”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 470-475.

Erdeniz Utku, “The Essence of Death in Mevlana”, Sürmelim, Year: I, May 2007, S. 1, s. 34-35.

Ethem Cebecioğlu, “A General Review on Mevlana” Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 7-12.

Ethem Cebecioğlu, “Mevlana Celâleddin-i Rumi”, Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 9-10.

Ethem Cebecioğlu, “Some Reflections in Hz. Mevlana to the life of  Hz. Peygamber (s.a.)”, Altınoluk, February 2007, S. 252, s. 20-21.

Ethem Cebecioğlu, “Mevlana As a Bridge in the Encounter of Rich and Poor, Çeyiz Foundation”, Altınoluk, March 2007, S. 253, s. 22-23.

Ethem Cebecioğlu, “Saint and Hostility to Saint in the View of  Mevlana ”, Altınoluk, April 2007, S. 254, s. 40-41.

Ethem Cebecioğlu, “Mevlana and Colorlessness ” Altınoluk, May 2007, S. 255, s. 38-39.

Ethem Cebecioğlu, “About Agedness in Mevlana”, Altınoluk, June 2007, S. 256, s. 18-19.

Ethem Cebecioğlu, “Warnings by Hz. Mevlana to Those on the Sufi Path” Altınoluk, July 2007, S. 257, s. 6-7.

Ethem Cebecioğlu, “Love of Mevlana in Şeyh Kuddûsî”, Altınoluk, August 2007, S. 258, s. 20-21.

Ethem Cebecioğlu, “A Saint on the Foot of Hz. Davud: Hz. Mevlana”, Altınoluk, September 2007, S. 259, s. 48-49.

Ethem Cebecioğlu, “A Saint on the Foot of Hz. Davud: Hz. Mevlana”, Altınoluk, September, 2007, S. 259, s. 48-49.

Ethem Cebecioğlu, “Hz. Mevlana and Christians”, Altınoluk, October 2007, S. 260, s. 44-45.

Ethem Cebecioğlu, “From the Climate of Mevlana, Kıllet-i Taam”, Altınoluk, November 2007, S. 261, s. 17-18.

Ethem Cebecioğlu, “From the Climate of Mevlana, Where Are the Sufis in the Society”, Altınoluk, December 2007, S. 262, s. 44-45.

Gülen Üstündağ, “Alliance of Civilizations is Impossible Without Mevlana ”, Aksiyon, 1 January 2007, S. 630, s. 58-59.

Hasan Almaz, “Works Related to Mevlana and Mevlevi Order in the Manuscripts Department of Ankara University Faculty of  Language and History – Geography University”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 213-238.

Hasan Aktaş, “Vision and Mission of Mevlana in Modern Turkish Poetry”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 143-158.

H. Kamil Yılmaz, “Mevlana and His Message”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 13-19.

H. Kamil Yılmaz, “Claim of Burning and Being in Mevlana; Love”, Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 5-6.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Psychology of Sin and Repetition”, Altınoluk, February 2007, S. 252, s. 6-7.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Adl or Adâlet”, Altınoluk, March 2007, S. 253, s. 20-21.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Our Prophet (s.a.v.)”, Altınoluk, April 2007, S. 254, s. 14-15.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Way to Paradise”, Altınoluk, May 2007, S. 255, s. 10-11.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Message of Mevlana”, Altınoluk, June 2007, S. 256, s. 41-42.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Tasawwuf and Tevhid”, Altınoluk, July 2007, S. 257, s. 6-7.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Daily Prayers, the Ascension of the Believer”, Altınoluk, August 2007, S. 258, s. 18-19.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Zakah or Purification ”, Altınoluk, September 2007, S. 259, s. 8-9.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Repenting : Turning to Haq from Sins”, Altınoluk, October 2007, S. 260, s. 18-19.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Tolerance”, Altınoluk, November 2007, S. 261, s. 14-15.

H. Kamil Yılmaz, “From the Climate of Mevlana, Şeb-i Arûs or the Joy of Death”, Altınoluk, December 2007, S. 262, s. 42-43.

Harun Kırkıl, “A Story from Mesnevî : Bird of the Sultan”, Altınoluk, May 2007, S. 255, s. 40-41.

Hasibe Mazıoğlu, “Mevlana Celâleddîn-i Rûmî in His 800. Death Anniversary ”, Turkish Language, c. XCIII, October 2007, S. 670, s. 619-629.

Hicabi Kırlangıç, “Image of Water in the Poetry of Mevlana”, Culture, Winter 2007, S. 9, s. 106-109.

Hicabi Kırlangıç, “Prayer in Mesnevi”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 239-253.

Hülya Atakan, “Day of Wedding”, Ay Vakti, Year: VII, February-March 2007, S. 77-78, s. 6-8.

Hülya Küçük, “Mevlevî Lady Khalifas and Sheikhs, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 69-78.

Hüseyin Ayan, “Sayings of the Prophet in Sevâkıb-ı Menâkıb”, Âşinâ, Year: IX, Winter-Spring 2007, S. 25,s. 89-98.

Hüseyin Türkmen, “Remembering and Understanding Mevlana”, Berceste, Year: V, January 2007, S. 55, s. 16.

İbrahim Emiroğlu, “Supremecy of Hz. Muhammed According to Mevlana ” “He consists of an eternal love”, Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 11-12.

İhsan Kurt, “Mevlana Has Always Saught Refugee to Mevla Mevlana”, Ay Vakti, Year: VII, February-March 2007, S. 77-78, s. 4-5.

İmzasız, “Our Presentation of 2007 Report to Mevlana: Still in the Search of Man!”, Year: II, December 2007, S. 15, s. 14-19 [Akif Vezir, Musa Yay, Osman Nûri Topbaş].

Kadir Özköse, “Thought World of Mevlana Celaleddin-i Rûmi”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 79-92.

Kibar Ayaydın, “A Mevlana-Lover Poet “Muhammed İkbal”, Akpınar (Niğde),Year: II, March-April 2007, S. 8, s. 20-25.

Kibar Ayaydın, “A Mevlana-Lover Poet : Muhammed İkbâl”, Yağmur, Year: IX, July-September 2007, S. 36, s. 68-71.

Mehmet Demirci, “Sultan Mahmut and Ayaz”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 33-38.

Mehmet Korkmaz, “A View of Today by Mevlana -1 / Mevlana and  Shiraze of Humanity”, Yeni Odak, Year: IX, 15-January-15 February 2007, S. 90, s. 28-29.

Mustafa Aksoy, “An Onthological Approach Towards Widespread Reading of Mesnevi of Mevlana”, Journal of Research on Turkish Culture and Hacı Bektaş Veli, Yazı 2007, S. 42, s. 123-136.

Mustafa Erdal, “Being Mevlana”, Yakamoz / Çubuk İHL Cultural Journal, Year: II, May 2007, S. 2, s. 15-16.

Mustafa Kara, “Mevlana and Lady Leyla”, Year: XIV, October 2007, S. 168, s. 44-45.

Nazan Özcan, “There are 99 Mevlana Poems compiled by Talat Sait Halman and 99 Works Studied by Ergin Inan With Different Techniques in the Book prepared by İstanbul Culture and Art Foundation Titled “ Mevlana Celaleddin-i Rumi: 99 Poems, 99 Paintings”  Milliyet Art, December 2007, S. 854, s. 108-109,

Necip Fazıl Duru, “Whirling Dervishes From the Eye of Wester Travelers”, Hece, Year: XI, October 2007, S. 130, s. 118-146.

Necip Fazıl Duru, “Devran: A Heart Melting Story of a Daughter of a Çelebi ”, Hece, Year: XI, May 2007, S. 125, s. 143-147 (About the novel of Şükrü Pamirtan).

Nuri Şimşekler, “Is it possible to look at Mevlana from the eye of a scientist?”, Science and Utopia, Year: XIV, December 2007, S. 162, s. 19-23.

Nuri Şimşekler, “Works in Foreign Languages Related to Mevlana's Works  (1973-2005)”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 159-212.

Nurullah Çetin, “They Have Defamed Mevlana By Saying Him a “Humanist” , Edebiyat Otağı, February 2007, S. 17, s. 2-10.

Rabia Brodbeck, “Mevlana, the Leader of Love”, Altınoluk, January 2007, S. 251, s. 7-8.

Rabia Brodbeck, “Listening to Mevlana: Value of Man is Measured With Love” , Altınoluk, February 2007, S. 252, s. 22-23.

Rabia Brodbeck, “Mevlana and Man's Literal Dualism”, Altınoluk, April 2007, S. 254, s. 38-39.

Recep Alyağıl, “Ontho-theology Criticism in the Modern Philosophy, Tasawwuf in the Poetry of  Mevlana and Nazim”, Hece, Year: XI, January 2007, S. 121 (N. Hikmet Ö. S.), s. 323-331.

Rıza Duru, “Mesnevî and Sezai Karakoç”, Mevlana Researches, c. I, 2007, s. 461-469.

Selami Şimşek, “Thoughts in the Divan of Kemahli Ibrahim Hakki Efendi, the Last Postnishin of Erzincan Mevlevihane,  About Mevlana and Mevlevi Order” Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 159-174.

Semih Ceyhan, “Mesnevi Analysis of İsmail Rusûhî Ankaravî: A Methodological Approach to the Meaning in Mesnevi ”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 117-142.

Suavi Kemal Yazgıç, “Şefik Can: 96 years for Mevlana”, Real Life, 31 August 2007, S. 35 (358), s. 16-17.

Süleyman Derin, “Mevlana From the Views of 4 Scientists: the Secret of Activism in Mevlana”, (Interview, Omid Safî, Alan Godlas, Robert Frager, Micheala Mihriban Özelsel) Altınoluk, June 2007, S. 256, s. 38-40.

Tarık Velioğlu, “Journey to the Deepness of Quran with Mevlana ”, Altınoluk, January 2007, s. 13-14.

Timuçin Çevikoğlu, “Relation Between Nay and Nezr-i Mevlana”, Mostar, August 2007, S. 30, s. 72-73.

Vahit Göktaş, “Actions of Gnosis in 2007 Mevlana Year”, Tasawwuf, Year: 8, 2007, S. 20, s. 211-216.

Yakup Öztürk, “2007 Mevlana Year”, Mostar, November 2007, S. 33, s. 74-75.

Yakup Şafak, “Mehmet Muhlis Koner and his Work Titled “Core of  Mesnevi”, Seven Climates, July-September 2007, S. 208-210.

Zafer Işık, “Mevlana's Guests”, Berceste, Year: VI, July 2007, S. 61, s. 9.

Ziya Avşar, “Listen to the Stream of this Nay ”, Kardeş Kalemler, June 2007, S. 6, s. 18-19 [Poetic translation of the first 18 couplets of Mesnevi].

Ziya Avşar, “Going to Mevlana; Various Paths, Same Target ”, Kardeş Kalemler, April 2007, S. 4, s. 77-81.

Ziya Avşar, “Method of Commentating on the First 18 Couplets of Mesnevi in Rûhu'l-Mesnevî”, Berceste, Year: VI, August 2007, S. 62, s. 5-7

 

[1] For  the presentation of the symposium see: Prep.: Osman Nuri Küçük, International Mevlana Symposium, Tasavvuf Journal of Scientific and Academic Research , year: 8 (2007), number: 19, pp. 461-471.

[2] We present out greetings to Yusuf Turan GUNAYDIN, the valuable researcher, from whom we have received contributions in the preparation of this section. 

 

Yazar: Vahit GÖKTAŞ
http://akademik.semazen.net/ sitesinden 19.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.