Hüseyin Azmi Dede - Hal Tercümesi ve Risaleleri
Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamızın yeni eseri "Hüseyin Azmi Dede - Hal Tercümesi ve Risaleleri" yayınlandı.

Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamızın yeni eseri "Gelibolu'dan Kahire'ye Bir Ömür : Son Devir Mevlevilerinden Hüseyin Azmi Dede - Hal Tercümesi ve Risâleleri",  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları arasında yayınlandı.

Hemân bir noktadır mecmû-i âlem nükte-i bâde
Bu sırrı fehmeden hestî-i mevhûmu verir bâde

Nice huşyâr olur câm-ı Elestin mest ü sekrânı
Bulunca dest-i feyz-i hemdeminden misli yok bâde

Kim olsa müncezib dildâre kalmaz ihtiyâr anda
Semender-veş girer uşşâk aşk-ı âteş-âbâde

Katâr olmuş halâyık kimi eflâk ü anâsırda
Kimi erhâm-ı mâderde kimi aslâb-ı âbâde

Ne yüzden arz-ı dîdâr eylese dildâr yeksândır
Görür Azmî tecellî iktizâsın vech-i zîbâde


Eser adı:  "Gelibolu'dan Kahire'ye Bir Ömür : Son Devir Mevlevilerinden Hüseyin Azmi Dede - Hal Tercümesi ve Risâleleri",

Yazar: Safi Arpaguş

Yayınevi: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.Vakfı Yayınları

Satın Almak İsterseniz>>>

 

http://akademik.semazen.net/ sitesinden 08.07.2020 tarihinde yazdırılmıştır.